ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Slutbrugerlicensaftale

Gældende fra den 19. oktober 2021.

VIGTIGT! Læs vilkårene og betingelserne for produktanvendelse som angivet nedenfor nøje inden overførsel, installation, kopiering eller ibrugtagning. VED OVERFØRSEL, INSTALLATION, KOPIERING ELLER IBRUGTAGNING AF SOFTWAREN UDTRYKKER DU ACCEPT AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, OG DU ACCEPTERER PERSONDATA BESKYTTELSESPOLITIK.

Slutbrugerlicensaftalen

I henhold til vilkårene i nærværende slutbrugerlicensaftale for software ("aftalen"), der indgås af og mellem ESET, spol. s r. o. med registreret kontoradresse på Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, registreret i handelsregistret administreret af distriktsdomstol I i Bratislava, Afdeling Sro, Journalnr. 3586/B, virksomhedsregistreringsnummer: 31333532 ("ESET" eller "leverandøren") og dig, en fysisk person eller en juridisk enhed ("du" eller "slutbrugeren"), har du ret til at bruge softwaren, som defineret i paragraf 1 i nærværende aftale. Softwaren, som defineret i paragraf 1 i aftalen, kan lagres på et datamedie, fremsendes via elektronisk mail, overføres via internettet, overføres fra leverandørens servere eller hentes fra andre kilder i henhold til de nedenfor angivne vilkår og betingelser.

DETTE ER IKKE EN SALGSAFTALE, MEN EN AFTALE OM SLUTBRUGERENS RETTIGHEDER. Leverandøren forbliver ejer af Softwarekopien og af det eventuelle fysiske medium i kommerciel emballage samt af alle kopier, som Slutbrugeren er berettiget til at lave i henhold til denne Aftale.

Ved at klikke på "Jeg accepterer" eller "Jeg accepterer..." under installation, overførsel, kopiering eller ibrugtagning af softwaren accepterer du vilkårene og betingelserne i nærværende aftale, og du er indforstået med fortrolighedspolitikken. Såfremt du ikke kan acceptere alle vilkår og betingelser i nærværende aftale og/eller fortrolighedspolitikken, skal du straks klikke på indstillingen til annullering, annullere installationen eller overførslen eller destruere eller returnere softwaren, installationsmediet, medfølgende dokumentation og en kvittering til leverandøren eller til det sted, hvor du har erhvervet softwaren.

DU ACCEPTERER, AT BRUGEN AF SOFTWAREN ANGIVER, AT DU HAR LÆST DENNE AFTALE, FORSTÅR DEN OG ACCEPTERER AT VÆRE BUNDET AF DENS VILKÅR OG BETINGELSER.

1. Software. Begrebet "software" som brugt i nærværende aftale betyder: (i) det computerprogram, der medfølger nærværende aftale, og alle tilhørende komponenter; (ii) alt indholdet på diske, cd-rom'er, dvd'er, e-mails og alle deres eventuelle vedhæftede filer eller andet medie, nærværende Aftale leveres sammen med, inklusive den Software, der leveres i form af en objektkode på et datamedie, via elektronisk mail eller overført over internettet, (iii) enhver form for instruktionsmateriale og enhver anden mulig dokumentation, der er relateret til Softwaren, herunder f.eks. enhver beskrivelse af Softwaren, dens specifikationer, beskrivelse af egenskaber eller brug, enhver beskrivelse af det operativmiljø, hvori Softwaren anvendes, en brugervejledning eller installationshåndbog til Softwaren eller enhver beskrivelse af korrekt brug af Softwaren ("Dokumentation"), (iv) kopier af Softwaren, rettelser af eventuelle fejl i Softwaren, tilføjelser til Softwaren, udvidelser til Softwaren, ændrede versioner af Softwaren og eventuelle opdateringer af Softwarekomponenter, i henhold til hvilke Leverandøren giver dig Licens i overensstemmelse med Artikel 3 heri. Leverandøren er kun forpligtet til at levere softwaren i form af eksekverbar kode.

2. Installation, computer og en licensnøgle. Software, der er leveret via bærebølge, sendt via elektronisk mail, hentet på internettet, hentet fra leverandørens servere eller anskaffet via andre kilder, skal installeres. Du skal installere softwaren på en korrekt konfigureret computer, der som minimum overholder de i dokumentationen anførte krav. Installationsmetoden er beskrevet i dokumentationen. Computerprogrammer eller hardware, der kan have en uønsket effekt på softwaren, må ikke installeres på den computer, som du installerer softwaren på. Computer betyder hardware, herunder, men ikke begrænset til, personlige computere, bærbare computere, arbejdsstationer, lommecomputere, smartphones, håndholdte elektroniske enheder eller andre elektroniske enheder, som softwaren er designet for, og på hvilke de skal installeres og/eller bruges. Licensnøgle betyder den entydige sekvens af symboler, bogstaver, tal eller specialtegn, der er tildelt til slutbrugeren for at tillade juridisk gældende brug af software, den specifikke version af softwaren eller forlængelse for licensens gyldighed i overensstemmelse med nærværende aftale.

3. Licens. Forudsat, at Du har accepteret vilkårene i nærværende Aftale, at Du har betalt Licensafgiften inden for forfaldsperioden, og at Du overholder alle vilkår og betingelser angivet heri, vil Leverandøren give dig følgende rettigheder ("Licensen"):

a) Installation og ibrugtagning. Du får en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at installere Softwaren på harddisken på en computer eller et andet permanent medium til datalagring, installation og lagring af Softwaren i hukommelsen på et computersystem og implementere, lagre og vise Softwaren.

b) Angivelse af antal licenser. Retten til at bruge Softwaren skal være bundet af antal Slutbrugere: En Slutbruger skal antages at referere til følgende: (i) installation af Softwaren på et computersystem, eller (ii) hvis omfanget af en licens er bundet til antallet af e-mail-postkasser, da skal en Slutbruger betyde en computerbruger, som accepterer elektronisk post gennem en Mail-bruger-agent (Mail User Agent - "MUA"). Hvis en MUA accepterer elektronisk post og derefter distribuerer den automatisk til flere brugere, da skal antallet af Slutbrugere bestemmes i henhold til det faktiske antal brugere, til hvem den elektroniske post distribueres. Hvis en e-mail-server fungerer som en e-mail-port, skal antallet af Slutbrugere være lig med antallet af e-mail-serverbrugere, til hvem en sådan port yder tjenester. Hvis et uspecificeret antal e-mail-adresser sendes til og accepteres af én bruger (f.eks. via aliasser), og meddelelser ikke automatisk distribueres af klienten til et større antal brugere, kræves Licensen kun til én computer. Du må ikke bruge den samme Licens på samme tid på mere end én computer. Slutbrugeren er kun berettiget til at angive licensnøglen for softwaren i det omfang, slutbrugeren har ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med de begrænsninger, der opstår som følge af det af leverandøren udstedte antal licenser. Licensnøglen betragtes som værende fortrolig. Du må ikke dele licensnøglen med tredjeparter eller give tredjeparter tilladelse til at bruge licensnøglen, medmindre det er tilladt i henhold til nærværende aftale eller tilladt af leverandøren. Såfremt din licensnøgle kompromitteres, skal leverandøren underrettes øjeblikkeligt.

c) Hjemme-/virksomhedsudgave. En hjemmeudgave (Home Edition) af softwaren skal udelukkende bruges i private og/eller ikke-kommercielle miljøer til brug i hjemmet og til privat brug. En virksomhedsudgave (Business Edition) af softwaren skal anskaffes til brug i et kommercielt miljø samt til at bruge softwaren på e-mailservere, e-mailrelays, e-mailgateways eller internetgateways.

d) Licensvilkår. Din ret til at bruge Software skal være tidsbegrænset.

e) OEM Software. Software klassificeret som "OEM" er begrænset til brug på den computer, den blev leveret med. Den kan ikke overføres til en anden computer.

f) NFR, PRØVE-software. Software, der klassificeres som "Ikke til videresalg", NFR (Not-for-resale) eller PRØVE, kan ikke betales, og den må kun bruges til demonstration eller test af Softwarens funktioner.

g) Licensen ophør. Licensen ophører automatisk ved afslutningen af den periode, som den er givet for. Hvis Du ikke lever op til en bestemmelse i denne Aftale, har Leverandøren ret til at trække sig ud af Aftalen uden præjudice over for eventuelle rettigheder eller juridiske erstatninger, der er åbne for Leverandører i sådanne tilfælde. Såfremt Licensen annulleres, skal Du øjeblikkeligt slette, ødelægge eller returnere Softwaren og alle sikkerhedskopier for egen regning til ESET eller til det sted, hvor Du har fået Softwaren. Efter licensens udløb har Leverandøren også ret til at annullere slutbrugerens ret til at bruge de funktioner i Softwaren, der kræver forbindelse til Leverandørens servere eller tredjepartsservere.

4. Funktioner med krav om dataindsamling og internetforbindelse. For at kunne fungere korrekt kræver softwaren forbindelse til internettet og skal med jævne mellem oprette forbindelse til leverandørens servere eller tredjepartsservere og relevant dataindsamling i henhold til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger. Forbindelsen til internettet og relevant dataindsamling er nødvendig for følgende funktioner i softwaren:

a) Opdateringer af Softwaren. Leverandøren har ret til med jævne mellemrum at udsende opdateringer eller opgraderinger til softwaren ("opdateringer"), men er ikke forpligtet til at levere opdateringer. Denne funktion er aktiveret under softwarens standardindstillinger, og opdateringer installeres derfor automatisk, medmindre slutbrugeren har deaktiveret automatisk installation af opdateringer. For at kunne levere opdateringer kræves der verificering af licensens ægthed, herunder oplysninger om computeren og/eller den platform, på hvilken softwaren er installeret i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken.

Levering af opdateringer er muligvis underlagt End of Life-politik ("EOL-politik"), som er tilgængelig på https://go.eset.com/eol_home. Der leveres ingen opdateringer, når softwaren eller en af de tilhørende funktioner har nået den udløbsdato, der er defineret i EOL-politikken.

b) Fremsendelse af infiltrationer og oplysninger til Leverandøren. Softwaren indeholder funktioner, der indsamler prøver af computervirus og andre ondsindede computerprogrammer og mistænkelige, problematiske, potentielt uønskede eller potentielt usikre objekter, såsom filer, URL'er, IP-pakker og ethernet-rammer (Infiltrationer") og derefter sender dem til leverandøren, herunder men ikke begrænset til oplysninger om installationsprocessen, computeren og/eller platformen, som softwaren er installeret på, samt oplysninger om drift og funktion af softwaren ("oplysninger"). Oplysningerne og infiltrationerne kan indeholde data (herunder tilfældigt eller utilsigtet indhentede personlige data) om slutbrugeren eller andre brugere af den computer, hvor softwaren er installeret samt filer, der er berørt af infiltrationer, med tilknyttede metadata.

Oplysninger og Infiltrationer kan indsamles ved hjælp af følgende softwarefunktioner:

i. Funktionen LiveGrid Reputation System indsamler og sender envejs-hashværdier, der er relateret til Infiltrationer, til Leverandøren. Denne funktion er aktiveret under Softwarens standardindstillinger.

ii. Funktionen LiveGrid-feedbacksystem indsamler og afsender infiltrationer med tilknyttede metadata og oplysninger til leverandøren. Denne funktion aktiveres af slutbrugeren under installationen af softwaren.

Leverandøren anvender udelukkende de modtagne oplysninger og infiltrationer med henblik på analyse og undersøgelse af infiltrationer, forbedring af softwaren og bekræftelse af licensens ægthed og træffer passende foranstaltninger for at sikre, at modtagne infiltrationer og oplysninger forbliver sikre. Ved at aktivere denne funktion i softwaren accepterer du, at infiltrationer og oplysninger indsamles og behandles af leverandøren, som beskrevet i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger og i henhold til relevante juridiske bestemmelser. Du kan til enhver tid deaktivere disse funktioner.

For at kunne håndhæve nærværende aftale er det nødvendigt at indsamle, behandle og opbevare data, som leverandøren skal bruge til at identificere dig i overensstemmelse med politikken om beskyttelse af personlige oplysninger. Du er hermed indforstået med, at leverandøren via egne metoder kontrollerer, om du bruger softwaren i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende aftale. Du er hermed indforstået med, at for at kunne håndhæve nærværende aftale er det nødvendigt, at dine data overføres under kommunikation mellem softwaren og leverandørens computersystemer eller computersystemer tilhørende forretningspartnere som en del af leverandørens distributions- og supportnetværk for at sikre softwarens funktionalitet og autorisation til at bruge softwaren og for at beskytte leverandørens rettigheder.

Efter indgåelse af nærværende aftale har leverandøren eller leverandørens forretningspartnere som en del af leverandørens distributions- og supportnetværk ret til at overføre, behandle og opbevare væsentlige data, der identificerer dig, med henblik på fakturering, håndhævelse af nærværende aftale eller overførsel af meddelelser til din computer.

Detaljer om personlige oplysninger, beskyttelse af personlige data og dine rettigheder som dataemne kan findes i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på leverandørens websted, og de kan åbnes direkte under installationsprocessen. DU KAN OGSÅ BESØGE DEN FRA SOFTWARENS HJÆLPESEKTION.

5. Håndhævelse af slutbrugerens rettigheder. Du skal håndhæve slutbrugerens rettigheder personligt eller gennem dine medarbejdere. Som slutbruger må du kun bruge softwaren til at sikre din aktivitet og beskytte de computere eller computersystemer, du har licens til.

6. Begrænsninger af rettigheder. Du må ikke kopiere, distribuere, udtrække komponenter eller skabe afledte versioner af Softwaren. Når Du bruger Softwaren, kræves det af dig, at Du overholder følgende begræsninger:

a) Du må oprette en kopi af Softwaren på et permanent lagermedium som sikkerhedskopi, forudsat at den arkiverede sikkerhedskopi ikke skal installeres eller bruges på nogen anden computer. Oprettelsen af enhver anden kopi af Softwaren vil være en overtrædelse af denne Aftale.

b) De må ikke bruge, ændre, oversætte, gengive Softwaren eller overføre rettigheder til brug af Softwaren eller kopier af Softwaren på nogen måde andet end som udtrykkeligt anført i denne Aftale.

c) Du må ikke sælge Softwaren, videregive den i underlicens, lease eller udleje Softwaren eller bruge Softwaren i kommercielle øjemed.

d) Du må ikke foretage reverse engineering, reverse compilation eller adskille til kildekode i Softwaren eller på anden måde søge at opnå en kildekode fra Softwaren på nogen anden måde, undtagen i det omfang hvor en sådan begrænsning er udtrykkeligt forbudt ved lov.

e) Du accepterer at bruge Softwaren på en måde, som er i overensstemmelse med alle gældende love i det retsområde, hvor du bruger Softwaren, herunder, men ikke begrænset til, gældende begrænsninger vedrørende ophavsret eller andre immaterielle rettigheder.

f) Du accepterer, at du kun vil bruge Softwaren og dens funktioner på en måde, som ikke begrænser mulighederne for andre Slutbrugere i at få adgang til disse tjenester. Udbyderen forbeholder sig ret til at begrænse omfanget af ydede tjenester til enkelte Slutbrugere for at muliggøre anvendelse af tjenesterne til det højest mulige antal Slutbrugere. Begrænsning af omfanget af tjenester skal også betyde fuld afslutning af muligheden for at anvende alle funktionerne i Softwaren og sletning af Data og oplysninger på Udbyderens servere eller tredjepartsservere, der relaterer til en bestemt funktion i Softwaren.

g) Du accepterer, at du ikke må udøve nogen aktivitet, der involverer brugen af licensnøglen, som er i modstrid med vilkårene i nærværende aftale, eller som medfører, at licensnøglen overdrages til en person, der ikke er berettiget til at bruge softwaren, såsom overdragelse af en brugt eller ubrugt licensnøgle på nogen måde, samt uautoriseret reproduktion eller distribution af kopierede eller genererede licensnøgler eller brug af softwaren som følge af brugen af en licensnøgle, der er erhvervet fra en anden kilde end leverandøren.

7. Ophavsret. Softwaren og alle rettigheder, uden begrænsning, inklusive ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder tilhører ESET og/eller dens licensleverandører. De er beskyttet af bestemmelser i internationale traktater og af alle andre gældende love i det land, hvori Softwaren anvendes. Strukturen, organiseringen og koden i Softwaren er værdifulde forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger tilhørende ESET og/eller dens licensleverandører. De må ikke kopiere Softwaren, med de undtagelser, der er angivet i paragraf 6(a). Enhver kopi De opretter i henhold til denne Aftale skal indeholde de samme bemærkninger om ophavsret og juridisk adkomst, som angivet på Softwaren. Hvis Du foretager reverse engineering, reverse compilation eller adskiller i kildekode eller på anden måde forsøger at opnå en kildekode for Software, der er i strid med bestemmelserne i denne Aftale, accepterer Du hermed, at alle oplysninger, som opnås derved, automatisk og uigenkaldeligt anses som værende overført til og ejes fuldt ud af Leverandøren fra det øjeblik, disse oplysninger opstår uanset Leverandørens ret i forhold til brud på denne Aftale.

8. Forbehold af rettigheder. Leverandøren forbeholder sig alle rettigheder til Softwaren, undtagen de rettigheder, der i nærværende Aftale ikke udtrykkeligt er overdraget til Dig som Slutbruger af Softwaren.

9. Flere sprogversioner, versioner til flere operativsystemer, flere kopier. Hvis Softwaren understøtter flere platforme eller sprog, eller hvis Du har opnået flere kopier af Softwaren, må Du kun bruge Softwaren på det antal computersystemer og til de versioner, som Du har Licens til. Du må ikke sælge, udleje, lease, give i underlicens, udlåne eller overføre nogen version eller kopi af Softwaren, som Du ikke bruger.

10. Aftalens ikrafttrædelse og ophør. Denne aftale træder i kraft fra den dag, hvor Du accepterer vilkårene i denne Aftale. Du kan opsige denne Aftale på et hvilket som helst tidspunkt ved permanent at fjerne, ødelægge og returnere Softwaren, alle sikkerhedskopier og alle relaterede materialer for egen regning, som er leveret af Leverandøren eller dennes forretningspartnere. Din ret til at bruge software og de tilhørende funktioner er muligvis underlagt EOL-politik. Når softwaren eller en af de tilhørende funktioner når den udløbsdato, der er defineret i EOL-politikken, ophører din ret til at bruge softwaren. Uanset Aftalens opsigelsesmetode vil bestemmelserne i paragraf 7, 8, 11, 13, 19 og 21 fortsat gælde ubegrænset.

11. SLUTBRUGERS ERKLÆRING. SOM SLUTBRUGER ACCEPTERER DU, AT SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN EN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF NOGEN ART, OG I DET MAKSIMALE OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. HVERKEN LEVERANDØREN, DENNES LICENSLEVERANDØR ELLER TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER OPHAVSRETEJERE GIVER NOGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE OPLYSNINGER ELLER GARANTIERKLÆRINGER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER ANVENDELIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER AT SOFTWAREN IKKE OVERTRÆDER EVENTUELLE PATENTER, OPHAVSRET, VAREMÆRKER ELLER ANDRE RETTIGHEDER TILHØRENDE TREDJEPART DER ER INGEN GARANTI FRA LEVERANDØREN ELLER ANDEN PART OM, AT DE FUNKTIONER, DER INDEHOLDES I SOFTWAREN, VIL OPFYLDE DINE KRAV, ELLER AT DRIFTEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE PROBLEMFRI OG UDEN FEJL. DU PÅTAGER DIG DET FULDE ANSVAR OG RISIKO FOR VALG AF SOFTWARE TIL AT OPNÅ DE AF DIG ØNSKEDE RESULTATER OG FOR INSTALLATION, BRUG OG RESULTATER, DER OPNÅS MED DEN.

12. Ingen yderligere forpligtelser. Nærværende Aftale pålægger ikke Leverandøren og dennes licensgivere andre forpligtelser end dem, der specifikt er nævnt heri.

13. ANSVARSBEGRÆNSNING. I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL LEVERANDØREN, DENNES MEDARBEJDERE ELLER LICENSLEVERANDØRER I INTET TILFÆLDE HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELT DRIFTSTAB, TAB AF OVERSKUD, OMSÆTNING, SALG, DATA ELLER FOR OMKOSTNINGER TIL FREMSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER ELLER -TJENESTER, FOR BESKADIGELSE AF EJENDELE, PERSONSKADE, FORRETNINGSAFBRYDELSER, TAB AF FORRETNINGSOPLYSNINGER ELLER FOR NOGEN SPECIEL, DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIG, ØKONOMISK, DÆKNINGSMÆSSIG, PØNAL, SÆRLIG ELLER EFTERFØLGENDE SKADE, DER PÅ NOGEN MÅDE ER FORÅRSAGET, UANSET OM DEN ER OPSTÅET I FORBINDELSE MED KONTRAKT, GROV UAGTSOMHED, CULPA ELLER ANDEN OMSTÆNDIGHED, DER ER ÅRSAG TIL ANSVARETS FOREKOMST, ELLER OPSTÅET SOM FØLGE AF INSTALLATIONEN, ANVENDELSE AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE SOFTWAREN, HELLER IKKE SELVOM LEVERANDØREN ELLER DENNES LICENSGIVERE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN SKADE. DA VISSE LANDE OG VISSE LOVGIVNINGSOMRÅDER IKKE TILLADER ANSVARSFRIHED, MEN MULIGVIS TILLADER ANSVARSBEGRÆNSNING, SKAL LEVERANDØRENS, DENNES MEDARBEJDERE ELLER LICENSGIVERES ANSVAR VÆRE BEGRÆNSET TIL DEN PRIS, SOM DE HAR BETALT FOR LICENSEN.

14. Ingen bestemmelse i nærværende Aftale skal påvirke rettighederne for sådanne parter, for hvem loven anerkender en forbrugers rettigheder og stilling.

15. Teknisk support. ESET eller tredjeparter, der er bestilt af ESET, skal yde teknisk support efter eget skøn uden nogen garanti eller erklæringer. Der ydes ingen teknisk support, når softwaren eller en af de tilhørende funktioner har nået den udløbsdato, der er defineret i EOL-politikken. Slutbrugeren skal sikkerhedskopiere alle eksisterende data, software og programfaciliteter inden anmodning om teknisk support. ESET og/eller tredjeparter, der er bestilt af ESET, kan ikke acceptere ansvar for skader eller tab af data, ejendom, software eller hardware eller tab af overskud på grund af levering af teknisk support. ESET og/eller tredjeparter, der er bestilt af ESET, forbeholder sig ret til at fastslå, at løsning af problemet ligger uden for omfanget af teknisk support. ESET forbeholder sig ret til at afvise, ophæve eller opsige levering af teknisk support efter eget skøn. Licensoplysninger, oplysninger og andre data, der overholder politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, kræves måske med henblik på klargøring af teknisk support.

16. Overdragelse af licensen. Softwaren kan overføres fra et computersystem til et andet, medmindre det er forbudt i vilkårene i Aftalen. Hvis det ikke strider mod vilkårene i Aftalen, har Slutbrugeren kun ret til permanent at overføre Licensen og alle dens rettigheder fra denne Aftale til en anden Slubruger med Leverandørens tilladelse under forudsætning af, at (i) den oprindelige Slutbruger ikke bevarer nogen kopier af Softwaren, (ii) overførslen af rettigheder skal være direkte, dvs. fra den oprindelige Slutbruger til den nye Slutbruger, (iii) den nye Slutbruger skal påtage sig alle rettigheder og forpligtelser, som den oprindelige Slutbruger havde under vilkårene i denne Aftale, (iv) den oprindelige Slutbruger skal give den nye Slutbruger dokumentation, der sikrer bekræftelse af ægtheden af Softwaren som angivet i paragraf 17.

17. Bekræftelse af ægtheden af Softwaren. Slutbrugeren kan vise rettighed til brugen af Softwaren på en af følgende måder: (i) via et licenscertifikat udstedt af udbyderen eller en tredjepart udpeget af udbyderen, (ii) via en skriftlig licensaftale, hvis en sådan aftale blev indgået, (iii) via fremsendelse af en e-mail sendt af udbyderen, der indeholder licensoplysninger (brugernavn og adgangskode). Licensoplysninger og data til identifikation af slutbruger, der overholder politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, kræves måske med henblik på verificering af softwarens ægthed.

18. Licens til offentlige myndigheder og USA's regering. Softwaren leveres til offentlige myndigheder, herunder USA's regering, med licensrettigheder og -begrænsninger som beskrevet i denne Aftale.

19. Overholdelse af handelskontrol.

a) Du vil ikke, direkte eller indirekte, eksportere, geneksportere, overføre eller på anden måde gøre softwaren tilgængelig for andre personer eller bruge den på en måde eller være involveret i nogen handling, der kan resultere i, at ESET eller ESETs holdingselskaber, datterselskaber, datterselskaber tilhørende ESETs holdingselskaber samt enheder, der er underlagt ESETs holdingselskaber ("Associerede") overtræder eller er genstand for negative konsekvenser i henhold til lovgivningen om handelskontrol, der omfatter

i. enhver lov, der styrer, begrænser eller pålægger licenskrav til eksport, geneksport eller overførsel af varer, software, teknologi eller tjenester, der er udstedt eller vedtaget af en hvilken som helst regering, stat eller lovgivende myndighed i USA, Singapore, Storbritannien, EU eller nogen medlemslande eller et hvilket som helst land, hvor der skal udføres forpligtelser i henhold til aftalen, eller som ESET eller en af ESETs associerede er omfattet af eller opererer i ("love til kontrol af eksport"), og

ii. enhver økonomisk, finansiel, handelsmæssig eller anden sanktion, restriktion, embargo, import- eller eksportforbud, forbud ved overførsel af penge eller aktiver eller ved udførelse af tjenester eller lignende retsmidler, der er pålagt af en hvilken som helst regering, stat eller lovgivende myndighed i USA, Singapore, Storbritannien, EU eller nogen medlemslande eller et hvilket som helst land, hvor der skal udføres forpligtelser i henhold til aftalen, eller som ESET eller en af ESETs associerede er omfattet af eller opererer.

(retslove, der henvises til i punkt i og ii. ovenfor, udgør tilsammen "love om handelskontrol").

b) ESET har ret til at fralægge sig sine forpligtelser i henhold til nærværende vilkår eller at bringe nærværende vilkår til ophør med øjeblikkelig virkning, i tilfælde af at:

i. ESET beslutter efter eget skøn, at brugeren har brudt eller med stor sandsynlighed vil bryde betingelsen i artikel 19 a) i aftalen, eller

ii. slutbrugeren og/eller software underlægges love om handelskontrol, og ESET som følge deraf bestemmer efter eget skøn, at den fortsatte afvikling af ESETs forpligtelser i henhold til aftalen muligvis vil resultere i, at ESET eller dets associerede overtræder eller er genstand for negative konsekvenser i henhold til love om handelskontrol.

c) Ingenting i aftalen har til hensigt, og ingenting skal fortolkes eller er udarbejdet med henblik på at forårsage eller kræve, at en af parterne handler eller afstår fra at handle (eller aftaler at handle eller afstå fra at handle) på en måde, som er i uoverensstemmelse med, strafbar eller forbudt i henhold til gældende love om handelskontrol.

20. Bemærkninger. Alle bemærkninger, den returnerede software og dokumentation skal leveres til: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic med forbehold for ESETs ret til at gøre dig opmærksom på eventuelle ændringer af nærværende aftale, fortrolighedspolitikker, EOL-politik og dokumentation i overensstemmelse med artikel 22 i aftalen. ESET sender dig muligvis e-mails, meddelelser i appen via software eller udgiver meddelelsen på vores websted. Du accepterer at modtage juridiske meddelelser fra ESET i elektronisk form, herunder meddelelser om ændringer i vilkår, særlige vilkår eller fortrolighedspolitikker, kontraktforslag/accept eller invitationer, der skal behandles, meddelelser eller anden juridisk kommunikation. En sådan elektronisk kommunikation modtages skriftligt, medmindre en anden form for kommunikation specifikt er påkrævet i henhold til gældende lovgivning.

21. Gældende lov. Denne Aftale skal reguleres af og fortolkes i henhold til slovakisk lovgivning. Slutbrugeren og Leverandøren accepterer, at bestemmelser, der konflikter i den regulerende lovgivning og FN's konvention om kontrakter for international salg af varer, ikke skal gælde. Du accepterer udtrykkeligt, at eventuelle tvister eller retskrav i forbindelse med denne Aftale med Leverandøren eller tvister eller retskrav relateret til brugen af Softwaren henhører under District Court Bratislava I, og Du accepterer udtrykkeligt, at denne domstol er lovudøvende.

22. Generelle betingelser. Hvis nogen bestemmelse i denne Aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal dette ikke påvirke gyldigheden af den resterende del af Aftalen. Denne skal fortsat være gyldig og kunne håndhæves i henhold til betingelserne heri. Denne aftale er indgået på engelsk. Såfremt der er udarbejdet en oversættelse af aftalen for at øge brugervenligheden eller med et andet formål eller i tilfælde af uoverensstemmelser mellem sprogversioner er det nærværende aftale, den engelske version, der gælder.

ESET forbeholder sig retten til til enhver tid at foretage ændringer i tjenesterne samt at revidere vilkår i nærværende aftale, aftalens appendikser, tillæg, fortrolighedspolitik, EOL-politik og dokumentation eller dele heraf ved at opdatere det relevante dokument (i) for at afspejle ændringer af softwaren eller måden, ESET gør forretning på, (ii) af juridiske, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager eller (iii) for at forhindre misbrug eller skade. Du vil få meddelelse om eventuelle revisioner af aftalen via e-mail, meddelelser i appen eller via anden elektronisk kanal. Hvis du ikke kan acceptere de foreslåede ændringer af aftalen, har du ret til at opsige den i overensstemmelse med artikel 10 inden for 30 dage, efter at du har modtaget en meddelelse om ændringen. Medmindre du opsiger aftalen inden for denne tidsfrist, anses de foreslåede ændringer for accepteret, og de bliver gældende for dig fra og med den dato, du har modtaget en meddelelse om ændringen.

Dette udgør hele Aftalen mellem Leverandøren og Dig i forhold til Softwaren, og den erstatter eventuelle tidligere bestemmelser, diskussioner, forhold, kommunikationer eller annoncering i forhold til Softwaren.

TILLÆG TIL AFTALEN

Sikkerhedsvurdering af netværksforbundne enheder. Der gælder følgende yderligere bestemmelser for sikkerhedsvurdering af netværksforbundne enheder:

Softwaren indeholder en funktion til kontrol af slutbrugerens lokale netværk og sikkerheden af enheder i lokale netværk, som kræver lokalt netværksnavn og oplysninger om enheder i lokale netværk, såsom tilstedeværelse, type, navn, IP- og MAC-adresse på enheden i lokale netværk i forbindelse med licensoplysninger. Oplysningerne inkluderer også trådløs sikkerhedstype og trådløs krypteringstype for routerenheder. Denne funktion kan også give oplysninger om tilgængeligheden af sikkerhedssoftwareløsning til sikring af enheder i lokale netværk.

Beskyttelse mod misbrug af data. Der gælder følgende yderligere bestemmelser for beskyttelse mod misbrug af data:

Softwaren indeholder en funktion, der forhindrer tab eller misbrug af kritiske data i direkte forbindelse med tyveri af en computer. Denne funktion er deaktiveret under standardindstillingerne for softwaren. ESET HOME-kontoen skal oprettes, for at den kan aktiveres, hvorved funktionen aktiverer dataindsamling i tilfælde af computertyveri. Hvis du aktiverer denne funktion i softwaren, accepterer du, at data om den stjålne computer sendes til leverandøren, som kan inkludere data om computers netværksplacering, data om det indhold, der vises på computerens skærm, data om konfigurationen af computeren eller data, der er optaget af et kamera, der er tilsluttet computeren (herefter kaldet "data"). Slutbrugeren skal være berettiget til at bruge data, der er erhvervet via denne funktion og leveret via ESET HOME-kontoen, udelukkende til genoprettelse af en omvendt situation, der er opstået ved tyveri af en computer. Udelukkende med henblik på denne funktion behandler leverandøren data som angivet i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger og i henhold til relevante juridiske bestemmelser. Leverandøren skal give slutbrugeren adgang til dataene i den periode, det er nødvendigt for at opnå det formål, til hvilket dataene var erhvervet, og denne periode må ikke overstige den i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger angivne opbevaringsperiode. Beskyttelse mod misbrug af data må udelukkende bruges sammen med computere og konti, til hvilke slutbrugeren har lovlig adgang. Enhver ulovlig anvendelse indberettes til en kompetent myndighed. Leverandøren vil overholde relevante love og hjælpe myndighederne i tilfælde af misbrug. Du accepterer og bekræfter, at du har ansvaret for sikring af adgangskoden til at få adgang til ESET HOME-kontoen, og du er indforstået med, at du ikke må afsløre adgangskoden til eventuel tredjepart. Slutbruger har ansvaret for al aktivitet med funktionen Beskyttelse mod misbrug af data og ESET HOME-kontoen, hvad enten den er autoriseret eller ej. Såfremt ESET HOME-kontoen kompromitteres, skal leverandøren underrettes øjeblikkeligt. Yderligere bestemmelser for beskyttelse mod misbrug af data vil udelukkende være gældende for slutbrugere af ESET Internet Security og ESET Smart Security Premium.

ESET Secure Data. Der gælder følgende yderligere bestemmelser for ESET Secure Data:

1. Definitioner. I disse yderligere bestemmelser for ESET Secure Data har følgende ord den tilsvarende betydning:

a) "Oplysninger" alle oplysninger eller data krypteret eller dekrypteret ved hjælp af softwaren,

b) "Produkter" software og dokumentation for ESET Secure Data,

c) "ESET Secure Data" software, der anvendes til kryptering og dekryptering af elektroniske data,

Alle henvisninger til flertalsformen omfatter entalsformen, og alle henvisninger til hankøn omfatter hunkøn og intetkøn og omvendt. Ord med en specifik definition bruges i overensstemmelse med definitioner anført i aftalen.

2. Yderligere erklæring til slutbruger. Du er hermed indforstået med og accepterer, at:

a) det er dit ansvar at beskytte, vedligeholde og sikkerhedskopiere oplysninger,

b) du bør lave en fuld sikkerhedskopiering af alle data (herunder uden begrænsning alle kritiske oplysninger og data) på din computer, før installation af ESET Secure Data,

c) du skal sørge for en sikker registrering af alle adgangskoder eller andre oplysninger, der bruges til at konfigurere og bruge ESET Secure Data, og du skal også foretage sikkerhedskopiering af alle krypteringsnøgler, licenskoder, nøglefiler og andre data, der genereres til separate lagringsmedier,

d) du er ansvarlig for brugen af produkterne. Leverandøren er ikke ansvarlig for tab, krav eller skade som følge af uautoriseret eller fejlagtig kryptering eller dekryptering af oplysninger eller data, uanset hvor og hvordan disse oplysninger eller data lagres,

e) selvom leverandøren har taget alle rimelige forholdsregler for at sikre integriteten og sikkerheden af de ESET Secure Data, må ingen af produkterne anvendes i et område, som er afhængigt af et fejlsikkert sikkerhedsniveau eller er potentielt skadeligt eller farligt, herunder, men ikke begrænset til, nukleare anlæg, flynavigation, kontrol- eller kommunikationssystemer, våben og forsvarssystemer samt genoplivnings- eller livovervågningssystemer,

f) det er slutbrugerens ansvar at sikre, at niveauet for sikkerhed og kryptering leveret af produkterne passer til dine behov,

g) du er ansvarlig for din anvendelse af et hvilket som helst af produkterne, herunder, men ikke begrænset til at sikre, at en sådan anvendelse er i overensstemmelse med alle gældende love og regler i Slovakiet eller et andet land, et andet område eller en anden stat, hvor produktet anvendes. Du skal sørge for, at du forud for enhver brug af produkterne har sikret, at denne brug ikke er i strid med nogen regeringsembargo (i Slovakiet eller på anden måde),

h) ESET Secure Data til enhver tid kan oprette forbindelse til leverandørens servere for at kontrollere oplysninger om licensen, tilgængelige programrettelser, servicepakker og andre opdateringer, der kan forbedre, vedligeholde, ændre eller forbedre driften af ESET Secure Data og kan sende generelle systemoplysninger vedrørende driften af dataene i forbindelse med overholdelse af politikken om beskyttelse af personlige oplysninger.

i) Udbyderen er ikke ansvarlig for eventuelt tab, skade, udgift eller krav som følge af bortkomst, tyveri, misbrug, nedbrydning, beskadigelse eller ødelæggelse af adgangskoder, opsætningsoplysninger, krypteringsnøgler, licensaktiviseringskoder og andre data genereret eller opbevaret under brug af softwaren.

Yderligere bestemmelser for ESET Secure Data vil udelukkende være gældende for slutbrugere af ESET Smart Security Premium.

Password Manager-software. Der gælder følgende yderligere bestemmelser for Password Manager-software:

1. Yderligere erklæring til slutbruger. Du er hermed indforstået med og accepterer, at du ikke må:

a) bruge administreringssoftwaren til adgangskoder til at drive nogen form for opgavekritiske programmer, hvor menneskeliv eller ejendom kan være på spil. Du forstår, at administreringssoftwaren til adgangskoder ikke er designet til sådanne formål og at dens mangler i sådanne situationer kan føre til dødsfald, personskader eller alvorlige ejendoms- eller miljøskader, for hvilke udbyderen ikke er ansvarlig.

ADMINISTRERINGSSOFTWARE TIL ADGANGSKODER ER IKKE DESIGNET, TILSIGTET ELLER AUTORISERET TIL BRUG I FARLIGE MILJØER, DER KRÆVER FEJLSIKKER KONTROL, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, DESIGN, KONSTRUKTION, VEDLIGEHOLDELSE OG DRIFT AF NUKLEARE ANLÆG, FLYNAVIGATION ELLER -KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, LUFTTRAFIKKONTROL SAMT GENOPLIVNINGS- ELLER VÅBENSYSTEMER. UDBYDEREN FRASKRIVER SIG SPECIFIKT ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR EGNETHED TIL SÅDANNE FORMÅL.

b) bruge administrationssoftwaren til adgangskoder på en måde, der er i modstrid med nærværende aftale eller lovgivningen i Slovakiet eller din jurisdiktion. Du må specifikt ikke bruge Password Manager-software til at foretage eller fremme ulovlige aktiviteter, herunder overføre data med skadeligt indhold eller indhold, der kan anvendes til ulovlige aktiviteter, eller som på nogen måde overtræder loven eller rettigheder for tredjepart (herunder enhver immateriel ejendomsret), herunder men ikke begrænset til ethvert forsøg på at få adgang til konti, der opbevares (i forbindelse med disse yderligere vilkår for Password Manager-software henviser "opbevaring" til datalagerplads, der forvaltes af anden leverandør eller tredjepart end leverandøren og brugeren med det formål at muliggøre synkronisering og sikkerhedskopiering af brugerdata) eller konti og data fra andre brugere af Password Manager-software eller ved opbevaring. Såfremt du overtræder nogen af disse bestemmelser, har leverandøren ret til at opsige nærværende aftale med øjeblikkelig virkning og videregive omkostningerne ved eventuelle nødvendige retsmidler til dig samt træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forhindre dig i yderligere brug af administrationssoftwaren til adgangskoder uden ret til refundering.

2. ANSVARSBEGRÆNSNING. ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER LEVERES ”SOM BESET”, UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. DU ANVENDER DENNE SOFTWARE PÅ EGET ANSVAR. PRODUCENTEN ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF DATA, SKADER SAMT BEGRÆNSNING AF TJENESTETILGÆNGELIGHED, HERUNDER DATA SENDT AF ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER TIL EKSTERN OPBEVARING MED HENBLIK PÅ DATASYNKRONISERING OG SIKKERHEDSKOPIERING. KRYPTERING AF DATA VED HJÆLP AF ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER MEDFØRER IKKE NOGET ANSVAR FOR UDBYDEREN FOR SIKKERHEDEN AF DISSE DATA. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DATA ERHVERVET, ANVENDT, KRYPTERET, GEMT, SYNKRONISERET ELLER SENDT VED HJÆLP AF ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER OGSÅ KAN VÆRE GEMT PÅ TREDJEPARTSSERVERE (GÆLDER KUN FOR BRUG AF ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER, HVOR SYNKRONISERING OG SIKKERHEDSKOPIERING ER AKTIVERET). HVIS UDBYDEREN EFTER EGET SKØN VÆLGER AT BRUGE EN SÅDAN TREDJEPARTSOPBEVARING, HJEMMESIDE, WEBPORTAL, SERVER ELLER SERVICE, ER UDBYDEREN IKKE ANSVARLIG FOR KVALITETEN, SIKKERHEDEN, ELLER TILGÆNGELIGHEDEN AF EN SÅDAN TREDJEPARTSSERVICE, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER UDBYDEREN ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR NOGEN MISLIGHOLDELSE AF KONTRAKTLIGE ELLER JURIDISKE FORPLIGTELSER FOR DENNE TREDJEPART OG HELLER IKKE FOR SKADER, TAB AF FORTJENESTE, FINANSIELLE ELLER IKKE-ØKONOMISKE SKADER ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR TAB UNDER BRUGEN AF DENNE SOFTWARE. UDBYDEREN ER IKKE ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF NOGEN DATA ERHVERVET, ANVENDT, KRYPTERET, GEMT, SYNKRONISERET ELLER SENDT VED HJÆLP AF ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER ELLER VED OPBEVARINGEN. DU ANERKENDER, AT UDBYDEREN IKKE HAR ADGANG TIL INDHOLDET AF DE OPBEVAREDE DATA OG IKKE ER I STAND TIL AT OVERVÅGE ELLER FJERNE ULOVLIGT, SKADELIGT INDHOLD.

Udbyderen ejer alle rettigheder til forbedringer, opgraderinger og rettelser relateret til administreringssoftwaren til adgangskoder ("forbedringer"), selv i tilfælde af, at sådanne forbedringer er skabt på grundlag af feedback, ideer eller forslag, som du har indsendt i enhver form. Du vil ikke være berettiget til kompensation, herunder eventuelle royalties i tilknytning til sådanne forbedringer.

UDBYDERE OG LICENSGIVERE VIL IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR TILGODEHAVENDER OG FORPLIGTELSER AF NOGEN ART SOM FØLGE AF ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL DIN ELLER TREDJEPARTS BRUG AF ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER, VED MÆGLERFIRMAERS ELLER HANDLENDES BRUG ELLER IKKE-BRUG, ELLER VED KØB ELLER SALG AF NOGEN SIKKERHED, UANSET OM SÅDANNE FORDRINGER OG FORPLIGTELSER ER BASERET PÅ LOVGIVNING ELLER EGENKAPITAL.

UDBYDERE OG LICENSGIVERE ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR NOGEN DIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, DER OPSTÅR FRA ELLER RELATERET TIL TREDJEPARTS-SOFTWARE, DATA VIA ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER, DIN BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUG ELLER ADGANG TIL ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER ELLER DATA VIA ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER, UANSET OM SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV FREMSÆTTES UNDER HENVISNING TIL NOGEN LOVGIVNING ELLER EGENKAPITAL. SKADESERSTATNING UDELUKKET VED DENNE KLAUSUL OMFATTER UDEN BEGRÆNSNING TAB AF FORRETNINGSFORTJENESTE, SKADE PÅ PERSON ELLER EJENDOM, FORRETNINGSAFBRYDELSE SAMT TAB AF FORRETNING ELLER PERSONLIGE OPLYSNINGER. NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. I SÅDANNE TILFÆLDE VIL OMFANGET AF UDBYDERS ERSTATNINGSANSVAR VÆRE DET MINIMALT TILLADTE UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING.

OPLYSNINGER VIA ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER, HERUNDER BØRSNOTERINGER, ANALYSER, MARKEDSINFORMATION, NYHEDER OG FINANSIELLE DATA, KAN VÆRE FORSINKEDE, UNØJAGTIGE ELLER INDEHOLDE FEJL ELLER UDELADELSER, OG UDBYDERE OG LICENSGIVERE HAR INTET ANSVAR MED HENSYN HERTIL. UDBYDEREN KAN ÆNDRE ELLER AFBRYDE ETHVERT ASPEKT ELLER FUNKTION AF ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER ELLER BRUGEN AF ALLE ELLER VISSE FUNKTIONER ELLER TEKNIKKER I ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER TIL ENHVER TID UDEN FORUDGÅENDE VARSEL TIL DIG.

HVIS BESTEMMELSERNE I DENNE ARTIKEL ER UGYLDIGE AF NOGEN GRUND, ELLER UDBYDEREN KENDES ANSVARLIG FOR TAB, SKADER OSV. UNDER GÆLDENDE LOVGIVNING, ER PARTERNE INDFORSTÅET MED, AT UDBYDERENS ANSVAR OVER FOR DIG VIL VÆRE BEGRÆNSET TIL DET SAMLEDE BELØB FOR LICENSGEBYRER BETALT AF DIG

DU ACCEPTERER AT FRIHOLDE, FORSVARE OG SKADESLØSHOLDE UDBYDEREN OG DENNES ANSATTE, DATTERSELSKABER, ASSOCIEREDE, REBRANDING OG ANDRE PARTNERE FRA OG MOD ETHVERT OG ALLE TREDJEPARTS (HERUNDER EJERE AF ENHEDEN ELLER PARTER, HVIS RETTIGHEDER ER BLEVET PÅVIRKET AF DE DATA, DER ANVENDES I ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER ELLER VED OPBEVARING) KRAV, FORPLIGTELSER, SKADER, TAB, OMKOSTNINGER, UDGIFTER, GEBYRER, SOM SÅDANNE PARTIER MÅTTE PÅDRAGE SIG SOM FØLGE AF DIN BRUG AF ADMINISTRERINGSSOFTWAREN TIL ADGANGSKODER.

3. Data in Password Manager software. Medmindre det udtrykkeligt eller på anden måde er valgt af dig, vil alle data indtastet af dig og gemt i en database til administreringssoftwaren til adgangskoder blive lagret i krypteret form på din computer eller andre opbevaringsenheder som defineret af dig. Du forstår, at i tilfælde af sletning af eller skade på nogen database til administreringssoftwaren til adgangskoder eller andre filer, vil alle data deri være uigenkaldeligt tabt og du forstår og accepterer risikoen for sådanne tab. Den omstændighed, at dine personlige data er gemt i krypteret form på computeren betyder ikke, at oplysningerne ikke kan stjæles eller misbruges af nogen, der opdager master-adgangskoden eller opnår adgang til brugerdefinerede aktiveringsanordninger til åbning af databasen. Du er ansvarlig for at opretholde sikkerheden for alle adgangsmetoder.

4. Overførsel af personoplysninger til udbyderen eller til opbevaring. Overførsel af personoplysninger til udbyderen eller til opbevaring. Hvis du vælger det, og udelukkende med det formål at sikre rettidig synkronisering af data og backup, overfører eller sender administreringssoftwaren til adgangskoder personoplysninger fra databasen til administreringssoftwaren til adgangskoder – dvs. adgangskoder, login-oplysninger, konti og ID – over internettet til opbevaring. Data overføres udelukkende i krypteret form. Brug af administreringssoftwaren til adgangskoder for at udfylde online-formularer med adgangskoder, logins eller andre data kan kræve, at oplysningerne sendes via internettet til en hjemmeside angivet af dig. Denne overførsel af data er ikke initieret af administreringssoftwaren til adgangskoder, og udbyderen kan derfor ikke holdes ansvarlig for sikkerheden af sådanne interaktioner med nogen hjemmeside understøttet af andre udbydere. Eventuelle transaktioner via internettet, uanset om de er i forbindelse med administreringssoftwaren til adgangskoder, sker på eget skøn og risiko, og du vil være eneansvarlig for eventuelle skader på dit computersystem eller tab af data som følge af download og/eller brug af sådant materiale eller tjenester. For at minimere risikoen for at miste værdifulde data anbefaler udbyderen, at kunder udfører periodisk sikkerhedskopiering af databasen og andre følsomme filer til eksterne drev. Udbyderen er ikke i stand til at give dig nogen hjælp til at genskabe tabte eller beskadigede data. Hvis udbyderen formidler backup-tjenester til brugerens databasefiler, vil en sådan backup-tjeneste i tilfælde af skade eller sletning af filer på brugerens pc'er være uden garanti og indebærer ikke noget ansvar for udbyderen over for dig overhovedet.

Ved at bruge administrationssoftwaren til adgangskoder accepterer du, at softwaren til enhver tid kan oprette forbindelse til leverandørens servere for at kontrollere oplysninger om licensen, tilgængelige programrettelser, servicepakker og andre opdateringer, der kan forbedre, vedligeholde, ændre eller forbedre driften af administrationssoftwaren til adgangskoder. Softwaren kan sende generelle systemoplysninger vedrørende driften af administrationssoftwaren til adgangskoder i forbindelse med overholdelse af politikken om beskyttelse af personlige oplysninger.

5. Afinstaller oplysninger og instruktioner. Alle oplysninger, som du gerne vil beholde fra databasen, skal eksporteres før du afinstallerer administreringssoftwaren til adgangskoder.

Yderligere bestemmelser for Password Manager-software gælder udelukkende for slutbrugere af ESET Smart Security Premium.

ESET LiveGuard. Der gælder følgende yderligere bestemmelser for ESET LiveGuard:

Softwaren indeholder en funktion til yderligere analyse af filer indsendt af slutbrugeren. Leverandøren må kun bruge de af slutbrugeren indsendte filer og analyseresultaterne i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken og i overensstemmelse med relevante lovbestemmelser.

Yderligere bestemmelser for ESET LiveGuard vil udelukkende være gældende for slutbrugere af ESET Smart Security Premium.

EULAID: EULA-PRODUCT-LG-EHSW; 3537.0