Dodavanje putanje aplikacije/registra za HIPS

Izaberite putanju aplikacije za datoteku tako što ćete izabrati opciju Izaberi datoteku.... Kada birate fasciklu, biće uključene sve aplikacije koje se nalaze na ovoj lokaciji.

Opcija Pokreni RegEdit... pokrenuće Windows uređivač registratora (regedit). Kada dodajete putanju registra, unesite tačnu lokaciju u polje Vrednost.

Primeri datoteka ili putanje registra:

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet