Podešavanje ažuriranja

Opcije podešavanja ažuriranja dostupne su na stablu Naprednog podešavanja (F5) ako izaberete stavku Ažuriranje > Osnovno. Ovaj odeljak navodi informacije o izvoru ažuriranja, kao što su serveri za ažuriranje koji se koriste i podaci za potvrdu identiteta za te servere.

icon_section Osnovno

Profil ažuriranja koji se trenutno koristi (osim ako se ne podesi određeni u okviru opcija Napredno podešavanje > Zaštitni zid > Poznate mreže) prikazuje se u padajućem meniju Izaberite podrazumevani profil ažuriranja.

Da biste kreirali nov profil, pogledajte odeljak Profili za ažuriranje.

Ako imate problema pri preuzimanju ažuriranja mašine za otkrivanje ili modula, kliknite na Obriši da biste obrisali privremene datoteke/keš memoriju ažuriranja.

Vraćanje modula

Ako sumnjate da je novo ažuriranje mašine za otkrivanje i/ili modula programa nestabilno ili oštećeno, možete da ih vratite na prethodnu verziju i deaktivirate sva ažuriranja za odabrani vremenski period.

CONFIG_UPDATE_SOURCE

Da bi ažuriranja bila ispravno preuzeta, važno je da svi parametri ažuriranja budu tačno popunjeni. Ako koristite zaštitni zid, uverite se da je programu preduzeća ESET dozvoljena komunikacija sa Internetom (npr. HTTP komunikacija).

icon_section Profili

Profili za ažuriranje mogu da se kreiraju za različite konfiguracije ažuriranja i zadatke. Kreiranje profila za ažuriranje je posebno korisno za korisnike mobilnih uređaja koji moraju da kreiraju alternativni profil za svojstva internet veze koja se redovno menjaju.

Padajući meni Izaberite profil koji želite da uredite prikazuje trenutno izabrani profil i podrazumevano je postavljen na opciju Moj profil. Da biste kreirali novi profil, izaberite opciju Uredi pored Liste profila, unesite svoje Ime profila, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

icon_section Ažuriranja

Opcija Tip ažuriranja podrazumevano je podešena na Redovno ažuriranje da bi se osiguralo da će datoteke ažuriranja automatski da se preuzimaju sa ESET servera uz minimalni mrežni saobraćaj. Režim testiranja (opcija Režim testiranja) predstavlja ažuriranja koja su prošla interna testiranja i koja će uskoro postati dostupna svima. Aktiviranje režima testiranja može da vam omogući pristup najnovijim metodama otkrivanja i ispravkama. Međutim, režim testiranja možda nije uvek dovoljno stabilan i NE TREBA da se koristi na radnim stanicama i serverima proizvodnje gde je obavezna maksimalna dostupnost i stabilnost.

Pitaj me pre preuzimanja ažuriranja – Program prikazuje obaveštenje u kom možete da potvrdite ili odbijete preuzimanje datoteke ažuriranja.

Pitaj ako je datoteka ažuriranja veća od (kB) – Program prikazuje dijalog za potvrdu ako je veličina datoteke ažuriranja veća od navedene vrednosti. Ako je veličina datoteke ažuriranja podešena na 0 kB, program uvek prikazuje dijalog za potvrdu.

Deaktiviraj obaveštenje o uspešnom ažuriranju – Isključuje obaveštenja sistemske palete u donjem desnom uglu ekrana. Korisno je da izaberete ovu opciju ako su preko celog ekrana pokrenute aplikacija ili igra. Imajte u vidu da igrački režim isključuje sva obaveštenja.

Ažuriranja modula

Aktiviraj češća ažuriranja definicija otkrivanja – Definicije otkrivanja se ažuriraju u kraćim intervalima. Deaktiviranje ove postavke može negativno da utiče na stopu otkrivanja.

Ažuriranje komponenti programa

Ažuriranje aplikacije – Dijalog za potvrdu se prikazuje ako je potrebna ponovna instalacija.

icon_section Opcije povezivanja

Da biste koristili proxy server za preuzimanje ažuriranja, pogledajte odeljak Opcije povezivanja.