Ugovor o licenciranju softvera sa krajnjim korisnikom

VAŽNO: Pročitajte sledeće odredbe i uslove koji se primenjuju na proizvod pre preuzimanja, instalacije, kopiranja ili korišćenja. KADA PREUZIMATE, INSTALIRATE, KOPIRATE ILI KORISTITE SOFTVER, PRISTAJETE NA OVE ODREDBE I USLOVE I PRIHVATATE IH POLITIKA PRIVATNOSTI.

Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom

U skladu sa uslovima ovog ugovora o licenciranju sa krajnjim korisnikom (u daljem tekstu „Ugovor“) sklopljenog između preduzeća ESET, spol. s r. o. sa sedištem na adresi Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, registrovanog u trgovačkom registru Okružnog suda u Bratislavi I, odeljak Sro, rešenje br. 3586/B, poslovni registracioni broj: 31333532 (u daljem tekstu „ESET“ ili „Dobavljač“) i vas, fizičkog ili pravnog lica (u daljem tekstu „Vi“ ili „Krajnji korisnik“), daje vam se ovlašćenje za korišćenje softvera definisanog u članu 1 ovog Ugovora. Softver definisan u članu 1 ovog Ugovora može da se skladišti na nosiocu podataka, da se šalje putem e-pošte, preuzme sa Interneta, preuzme sa servera Dobavljača ili nabavi iz drugih izvora pod dolenavedenim odredbama i uslovima.

OVO JE UGOVOR O PRAVIMA KRAJNJEG KORISNIKA, A NE UGOVOR O PRODAJI. Dobavljač je i dalje vlasnik kopije Softvera i fizičkog medijuma sadržanog u prodajnom pakovanju, kao i svake druge kopije koju Krajnji korisnik ima ovlašćenje da napravi na osnovu ovog Ugovora.

Klikom na opciju „Prihvatam“ ili „Prihvatam...“ tokom instaliranja, preuzimanja, kopiranja ili korišćenja Softvera izražavate saglasnost sa uslovima i odredbama ovog Ugovora. Ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama Ugovora, odmah kliknite na opciju za otkazivanje, odustanite od instalacije ili preuzimanja, odnosno uništite ili vratite Softver, instalacioni medijum, propratnu dokumentaciju i račun Dobavljaču ili prodavnici u kojoj ste nabavili Softver.

SAGLASNI STE DA VAŠE KORIŠĆENJE SOFTVERA ZNAČI DA STE PROČITALI OVAJ UGOVOR, DA GA RAZUMETE I DA SE SLAŽETE SA TIM DA VAS NJEGOVE ODREDBE I USLOVI OBAVEZUJU.

1. Softver. U ovom ugovoru termin „softver“ podrazumeva: (i) računarski program kome je priložen ovaj ugovor i sve njegove komponente; (ii) celokupan sadržaj diskova, CD-ROM-ova, DVD-ova, e-poruke i sve priloge ili druge medijume kojima je ugovor priložen, uključujući softver obezbeđen u obliku objektnog koda koji je dostavljen na medijumu za podatke, putem e-pošte ili koji je preuzet sa interneta; (iii) sve povezane materijale sa uputstvima u pisanom obliku i svu dokumentaciju u vezi sa softverom, pre svega svaki opis softvera, njegovih specifikacija, opis svojstava ili rada, opis radnog okruženja u kojem se koristi, uputstvo za upotrebu ili instalaciju softvera ili svaki opis upotrebe (u daljem tekstu „dokumentacija“); (iv) kopije softvera, zakrpe za moguće greške softvera, dodatke, proširenja, izmenjene verzije i ažuriranja komponenti softvera, ukoliko su obezbeđena, za koje vam dobavljač daje licencu u skladu sa članom 3 ovog Ugovora. Softver se dostavlja isključivo u obliku izvršnog objektnog koda.

2. Instalacija, Računar i Licencni ključ. Softver obezbeđen putem nosioca podataka, poslat putem e-pošte, preuzet sa Interneta, preuzet sa servera Dobavljača ili nabavljen iz drugih izvora zahteva instalaciju. Softver morate da instalirate na ispravno konfigurisanom računaru koji je usaglašen najmanje sa zahtevima navedenim u Dokumentaciji. Način instaliranja je opisan u Dokumentaciji. Na računaru na kojem instalirate Softver ne sme se instalirati nijedan računarski program ili hardver koji bi mogao nepovoljno da utiče na sam Softver. Računar podrazumeva hardver, uključujući, ali se ne ograničavajući na lične računare, laptopove, radne stanice, palmtop računare, pametne telefone, ručne elektronske uređaje ili druge elektronske uređaje za koje je Softver dizajniran, na kojima se instalira i/ili koristi. Licencni ključ podrazumeva jedinstveni niz simbola, slova, brojeva ili specijalnih znakova koje Krajnji korisnik dobija kako bi mogao legalno da koristi Softver, njegovu određenu verziju ili produženje perioda važenja Licence, u skladu sa ovim Ugovorom.

3. Licenca. Ukoliko pristanete na odredbe ovog Ugovora i slažete se sa svim navedenim odredbama i uslovima, Dobavljač će vam odobriti sledeća prava (u daljem tekstu: „Licenca“):

a) Instalacija i korišćenje. Imaćete neisključivo i neprenosivo pravo da instalirate Softver na čvrsti disk računara ili drugi medijum za trajno skladištenje podataka, instalaciju i skladištenje Softvera u memoriji računarskog sistema, kao i da implementirate, uskladištite i prikazujete Softver.

b) Odredba o broju licenci. Pravo o korišćenju Softvera biće ograničeno brojem krajnjih korisnika. Jedan krajnji korisnik predstavlja sledeće: (i) instalaciju Softvera na jednom računarskom sistemu ili (ii) ako je opseg licence povezan sa brojem poštanskih sandučića, jedan krajnji korisnik predstavljaće korisnika računara koji prihvata e-poštu putem agenta korisnika pošte (u daljem tekstu „MUA“). Ako MUA prihvati e-poštu i zatim je automatski distribuira većem broju korisnika, broj krajnjih korisnika odrediće se na osnovu stvarnog broja korisnika kojima se e-pošta distribuira. Ako server pošte obavlja funkciju prolaza za poštu, broj krajnjih korisnika biće jednak broju servera pošte kojima taj prolaz obezbeđuje usluge. Ako neodređeni broj e-adresa pripada jednom korisniku (npr. pomoću pseudonima), a klijent ne distribuira poruke automatski većem broju korisnika, potrebna je Licenca za jedan računar. Ne smete da koristite istu Licencu u isto vreme na više računara. Krajnji korisnik ima pravo da unosi Licencni ključ za Softver samo u onoj meri u kojoj ima pravo da koristi Softver u skladu sa ograničenjima koja proističu iz broja Licenci koje je dodelio Dobavljač. Licencni ključ se smatra poverljivim, ne smete da delite Licencni ključ sa trećim licima niti da dozvolite da treća lica koriste Licencni ključ, osim ako to nije dozvoljeno ovim Ugovorom ili od strane Dobavljača. Ako Vaš Licencni ključ bude ugrožen, odmah obavestite Dobavljača.

c) Business Edition. Verzija softvera „Business Edition“ neophodna je za korišćenje Softvera na serverima pošte, serverima za prenos i poštanskim ili Internet prolazima.

d) Period važenja Licence. Pravo na korišćenje Softvera biće vremenski ograničeno.

e) OEM softver. OEM softver biće ograničen na računar sa kojim ste ga nabavili. Ne može da se prenosi na drugi računar.

f) NFR, PROBNA VERZIJA Softvera. Softver klasifikovan kao „Nije za preprodaju“, NFR ili PROBNA VERZIJA ne može se odrediti za plaćanje i može se koristiti samo za demonstraciju ili testiranje funkcija Softvera.

g) Istek Licence. Licenca će automatski isteći na kraju perioda za koji je dodeljena. Ako prekršite neke odredbe ovog Ugovora, Dobavljač ima pravo da odustane od Ugovora, bez dovođenja u pitanje njegovih prava ili primene pravnih sredstava. U slučaju otkazivanja Licence, morate odmah da izbrišete, uništite ili o svom trošku vratite Softver i sve dodatne kopije preduzeću ESET ili na lokaciju gde ste ga nabavili. Nakon isteka Licence, Dobavljač ima pravo da otkaže pravo krajnjeg korisnika na korišćenje funkcija Softvera, koje zahtevaju povezivanje na servere Dobavljača ili treće strane.

4. Funkcije koje zahtevaju prikupljanje podataka i vezu sa internetom. Da bi ispravno funkcionisao, Softver zahteva vezu sa internetom i mora da se u redovnim intervalima povezuje na servere Dobavljača ili trećih strana, kao i primenjivo prikupljanje podataka u skladu sa Politikom privatnosti. Veza sa internetom i primenjivo prikupljanje podataka su neophodni za sledeće funkcije Softvera:

a) Ažuriranje Softvera. Dobavljač ima pravo da povremeno izdaje ažuriranja za Softver (u daljem tekstu „Ažuriranja“), ali nije obavezan da ih obezbedi. Ova funkcija je omogućena po standardnim postavkama Softvera, tako da se Ažuriranja instaliraju automatski, osim u slučaju kada Krajnji korisnik onemogući automatsku instalaciju Ažuriranja. U svrhe obezbeđivanja ažuriranja, neophodna je potvrda verodostojnosti Licence, koja obuhvata informacije o računaru i/ili platformi na kojima je Softver instaliran, u skladu sa Politikom privatnosti.

b) Prosleđivanje infiltracija i informacija Dobavljaču. Softver sadrži funkcije koje prikupljaju uzorke računarskih virusa i drugih zlonamernih računarskih programa, kao i sumnjivih, problematičnih, potencijalno neželjenih ili potencijalno nebezbednih objekata poput datoteka, URL adresa, IP paketa i eternet okvira (u daljem tekstu „Infiltracije“) i potom ih šalje Dobavljaču, uključujući, ali se ne ograničavajući na informacije o procesu instaliranja, računaru i/ili platformi na koju se Softver instalira i informacije o radu i funkcijama Softvera (u daljem tekstu „Informacije“). Informacije i Infiltracije mogu da sadrže podatke (uključujući nasumično ili slučajno pribavljene lične podatke) o Krajnjem korisniku ili drugim korisnicima računara na kom je Softver instaliran, kao i datoteke na koje su Infiltracije uticale, zajedno sa povezanim metapodacima.

Informacije i Infiltracije mogu da se prikupe pomoću sledećih funkcija Softvera:

i. Funkcija LiveGrid Reputation System obuhvata prikupljanje i slanje Dobavljaču jednosmernih hasheva u vezi sa Infiltracijama. Ova funkcija se omogućava u okviru standardnih postavki Softvera.

ii. Sistem povratnih informacija LiveGrid obuhvata prikupljanje i slanje Infiltracija zajedno sa povezanim metapodacima i Informacijama Dobavljaču. Ovu funkciju može da aktivira Krajnji korisnik tokom procesa instaliranja Softvera.

Dobavljač će primljene Infiltracije i Informacije koristiti samo za analizu i istraživanje Infiltracija, unapređenje Softvera i potvrđivanje verodostojnosti Licence i preduzeće odgovarajuće mere da primljene Infiltracije i Informacije ostanu bezbedne. Ako aktivirate ove funkcije Softvera, Dobavljač može da prikuplja i obrađuje Infiltracije i Informacije na način opisan u Politici Privatnosti i u skladu sa odgovarajućim zakonskim regulativama. Ove funkcije možete da deaktivirate u bilo kom trenutku.

c) Zaštita od zloupotrebe podataka. Softver sadrži funkciju koja sprečava gubitak ili zloupotrebu važnih podataka u direktnoj vezi sa krađom Računara. Ova funkcija je isključena po podrazumevanim postavkama Softvera. Da bi se aktivirala, potrebno je kreirati nalog na adresi https://my.eset.com (u daljem tekstu: „MEC nalog“) putem kojeg funkcija aktivira prikupljanje podataka u slučaju krađe računara. Ako aktivirate ovu funkciju Softvera, Dobavljaču će se slati prikupljeni podaci o ukradenom Računaru, koji mogu da obuhvataju podatke o mrežnoj lokaciji Računara, podatke o sadržaju prikazanom na ekranu računara, podatke o konfiguraciji Računara, kao i podatke snimljene kamerom povezanom sa računarom (u daljem tekstu: „Podaci“). Krajnji korisnik ima pravo da koristi Podatke dobijene na ovaj način i obezbeđene putem MEC naloga isključivo u svrhe razrešavanja neželjene situacije izazvane krađom Računara. Isključivo u svrhe ove funkcije, Dobavljač će obrađivati Podatke na način naveden Politici privatnosti i u skladu sa relevantnim zakonskim regulativama. Dobavljač će Krajnjem korisniku dozvoliti da pristupi podacima tokom vremenskog perioda koji je neophodan da bi se postigao cilj zbog kojeg su podaci prikupljeni, što neće premašiti period zadržavanja naveden u Politici privatnosti. Zaštita od zloupotrebe podataka će se isključivo koristiti za Računare i naloge za koje Krajnji korisnik ima legitiman pristup. Svaka nezakonita upotreba će se prijaviti nadležnom telu. Dobavljač će u slučaju zloupotrebe poštovati relevantne zakonske odredbe i pomoći organima pravosuđa. Prihvatate i priznajete da ste odgovorni za čuvanje lozinke za pristup MEC nalogu i slažete se sa tim da lozinku nećete otkriti nijednom trećem licu. Krajnji korisnik je odgovoran za sve aktivnosti korišćenja funkcije zaštite od zloupotrebe podataka i MEC naloga, i sa i bez ovlašćenja. Ukoliko je MEC nalog kompromitovan, odmah obavestite Dobavljača. Korišćenje funkcije zaštite od zloupotrebe podataka primenjuje se isključivo na Krajnje korisnike proizvoda ESET Internet Security i ESET Smart Security Premium.

d) Bezbednosna procena uređaja povezanih na mrežu. Softver sadrži funkciju za proveravanje bezbednosti lokalne mreže krajnjeg korisnika i bezbednosti uređaja u lokalnoj mreži za koju su potrebni naziv lokalne mreže i informacije o uređajima u lokalnoj mreži, kao što su prisustvo, tip, naziv, IP adresa i MAC adresa uređaja u lokalnoj mreži u skladu sa informacijama o licenci. Informacije uključuju i tip bežične bezbednosti i tip bežičnog šifrovanja za rutere. Ova funkcija može takođe da pruži informacije o distupnosti softverskog rešenja za bezbednost uređaja u lokalnoj mreži.

U svrhe ovog Ugovora, neophodno je da se prikupljaju, obrađuju i čuvaju podaci koji omogućavaju Dobavljaču da Vas identifikuje, u skladu sa Politikom privatnosti. Ovim pristajete na to da Dobavljač može sopstvenim sredstvima da proveri da li koristite Softver u skladu sa odredbama ovog Ugovora. Ovim putem prihvatate da je za svrhe ovog Ugovora neophodno da se vaši podaci prenose prilikom komunikacije između Softvera i računarskih sistema Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera koji predstavljaju deo Dobavljačeve mreže za distribuciju i podršku u cilju osiguravanja funkcionalnosti Softvera i ovlašćenja za korišćenje Softvera, kao i zaštite prava Dobavljača.

U skladu sa odredbama ovog Ugovora, Dobavljač ili njegovi poslovni partneri koji predstavljaju deo Dobavljačeve mreže za distribuciju i podršku imaju pravo da prenesu, obrade i skladište važne podatke koji služe za vašu identifikaciju u svrhe naplate, ispunjavanja odredaba ovog Ugovora i slanja obaveštenja na vaš Računar. Ovim putem prihvatate da ćete primati obaveštenja i poruke koje obuhvataju, ali se ne ograničavaju na marketinške informacije.

Detalje o privatnosti, zaštiti ličnih podataka i Vašim pravima kao subjekta u tim podacima možete da pronađete u Politici privatnosti koja je dostupna na veb-lokaciji Dobavljača i kojoj možete da pristupite direktno iz procesa instaliranja. Možete da je posetite i iz odeljka za pomoć u okviru Softvera.

5. Primena prava Krajnjeg korisnika. Prava krajnjeg korisnika morate ostvarivati lično ili putem svojih zaposlenih. Imate pravo da koristite Softver isključivo da biste zaštitili svoj rad i Računare ili računarske sisteme za koje ste nabavili Licencu.

6. Ograničenja prava. Ne smete da kopirate ni distribuirate Softver, razdvajate ga na komponente niti da stvarate njegove izvedene verzije. Prilikom korišćenja Softvera, morate da pristanete na sledeća ograničenja:

a) Jednu kopiju Softvera možete napraviti za sebe na medijumu za trajno skladištenje podataka kao rezervnu kopiju, pod uslovom da arhiviranu rezervnu kopiju nećete instalirati ni koristiti na drugom računaru. Svaka druga kopija Softvera koju napravite smatraće se kršenjem Ugovora.

b) Ne smete da koristite, menjate, prevodite ili reprodukujete Softver niti da prenosite prava na njegovo korišćenje ili njegovih kopija ni na koji način koji nije izričito opisan ovim Ugovorom.

c) Ne smete da prodajete, podlicencirate, izdajete ili pozajmljujete Softver ni da ga koristite za pružanje komercijalnih usluga.

d) Ne smete da izvršite reverzni inženjering, reverzno kompajliranje ili rastavljanje Softvera niti da na bilo koji drugi način pokušate da otkrijete izvorni kôd Softvera, osim u onoj meri u kojoj je ovo ograničenje izričito zabranjeno zakonom.

e) Saglasni ste sa tim da ćete Softver koristiti samo na način koji je u skladu sa svim nadležnim važećim zakonima na osnovu kojih koristite Softver, uključujući i sva nadležna ograničenja koja proističu iz zakona o autorskim pravima i ostalim pravima intelektualnog vlasništva.

f) Prihvatate da ćete koristiti Softver i njegove funkcije na način koji ne ograničava mogućnosti drugih Krajnjih korisnika da pristupe ovim uslugama. Dobavljač zadržava pravo da ograniči mogućnosti usluga koje pruža pojedinačnim Krajnjim korisnicima kako bi omogućio najvećem mogućem broju Krajnjih korisnika da koriste usluge. Ograničavanje mogućnosti usluga podrazumeva i potpuno isključivanje mogućnosti korišćenja funkcija Softvera i brisanja Podataka i informacija na serverima Dobavljača ili serverima treće strane u vezi sa određenim funkcijama Softvera.

g) Prihvatate da ne obavljate nikakve aktivnosti koje obuhvataju Licencni ključ, a koje krše odredbe ovog Ugovora ili koje vode do davanja Licencnog ključa bilo kojoj osobi koja nema prava da koristi Softver, kao što su prenos korišćenih ili nekorišćenih Licencnih ključeva u bilo kom obliku, kao i neovlašćena reprodukcija ili distribucija umnoženih ili generisanih Licencnih ključeva ili korišćenje softvera koje je rezultat upotrebe Licencnog ključa koji je potekao iz drugog izvora, a ne od Dobavljača.

7. Autorska prava. Softver i sva prava, bez ograničenja, uključujući prava vlasništva i intelektualnog vlasništva, ovde su određeni kao vlasništvo preduzeća ESET i/ili njegovih distributera licence. Zaštićena su odredbama međunarodnih ugovora i svim drugim primenljivim zakonima zemlje u kojoj se Softver koristi. Struktura, organizacija i kôd Softvera su vredne trgovinske tajne i poverljive informacije preduzeća ESET i/ili njegovih dobavljača licenci. Ne smete da kopirate Softver, osim u slučajevima navedenim u članu 6 (a). Svaka kopija koju smete da napravite u skladu sa Ugovorom mora da sadrži ista autorska prava i druge naznake o vlasništvu koje se pojavljuju na Softveru. Ako izvršite reverzni inženjering, reverzno kompajliranje ili rastavljanje ili na drugi način pokušate da otkrijete izvorni kôd Softvera, kršeći odredbe ovog Ugovora, saglasni ste da će se sve informacije dobijene na taj način automatski i nepovratno preneti Dobavljaču i u celini postaju njegovo vlasništvo od trenutka njihovog nastanka, bez obzira na prava Dobavljača u vezi sa kršenjem Ugovora.

8. Zadržavanje prava. Dobavljač ovim putem zadržava sva prava na Softver, osim prava koja vam kao Krajnjem korisniku nisu izričito data odredbama Ugovora.

9. Verzije sa više jezika, softver na više medijuma, višestruke kopije. U slučaju da Softver podržava višestruke platforme ili jezike ili ako ste primili više kopija, možete da ga koristite samo za broj računarskih sistema i verzije za koje ste dobili Licencu. Ne smete da prodajete, izdajete, podlicencirate, pozajmljujete ili prenosite verzije ili kopije Softvera koje ne koristite.

10. Početak i raskid Ugovora. Ugovor stupa na snagu od dana kada prihvatite njegove odredbe. Ugovor možete da raskinete u svakom trenutku tako što ćete trajno deinstalirati, uništiti ili o sopstvenom trošku vratiti Softver, sve rezervne kopije i sve srodne materijale koje ste nabavili od Dobavljača ili njegovih poslovnih partnera. Bez obzira na način raskida Ugovora, odredbe u članovima 7, 8, 11, 13, 19 i 21 ostaju važeće bez vremenskog ograničenja.

11. DEKLARACIJE KRAJNJEG KORISNIKA. KAO KRAJNJI KORISNIK PRIHVATATE ČINJENICU DA SE SOFTVER ISPORUČUJE „U ZATEČENOM STANJU“, BEZ IZRIČITE ILI IMPLICITNE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE I U NAJVEĆOJ MERI DOPUŠTENE PREMA VAŽEĆEM ZAKONU. NI DOBAVLJAČ NI NJEGOVI DISTRIBUTERI LICENCE ILI PODRUŽNICE, KAO NI VLASNICI AUTORSKIH PRAVA NE DAJU NIKAKVU IZRIČITU NI IMPLICITNU POTVRDU ILI GARANCIJU, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE ZA PRODAJU ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, KAO NI GARANCIJE DA SOFTVER NE KRŠI NIKAKVE PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ŽIGOVE ILI NEKA DRUGA PRAVA TREĆIH LICA. NI DOBAVLJAČ NI NEKO DRUGO LICE TAKOĐE NE DAJU GARANCIJU DA SU FUNKCIJE SADRŽANE U SOFTVERU U SKLADU SA VAŠIM ZAHTEVIMA ILI DA ĆE OPERACIJE SOFTVERA BITI BEZ PREKIDA ILI GREŠAKA. PRIHVATATE PUNU ODGOVORNOST I RIZIK PRI IZBORU SOFTVERA KOJI TREBA DA POSLUŽI ZA POSTIZANJE PREDVIĐENIH REZULTATA, KAO I ZA INSTALACIJU, UPOTREBU I REZULTATE KOJE ĆETE POSTIĆI POMOĆU NJEGA.

12. Nema drugih obaveza. Ovaj Ugovor ne kreira obaveze Dobavljača i njegovih distributera licenci koje nisu izričito navedene u njemu.

13. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. DO MAKSIMALNE GRANICE DOZVOLJENE VAŽEĆIM ZAKONOM, NI U KOM SLUČAJU SE DOBAVLJAČ, NJEGOVI ZAPOSLENI ILI DOBAVLJAČI LICENCE NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM ZA GUBITAK PROFITA, PRIHODA, PRODAJE, PODATAKA, ZA TROŠKOVE NABAVKE POLOVNE ROBE ILI USLUGA, OŠTEĆENJE IMOVINE, POVREDE, PREKID POSLA, GUBITAK POSLOVNIH INFORMACIJA ILI BILO KAKVO POSEBNO, DIREKTNO, INDIREKTNO, SLUČAJNO, EKONOMSKO, POKRIVAJUĆE, KAŽNJIVO, POSEBNO ILI NAKNADNO OŠTEĆENJE, NASTALO NA BILO KOJI NAČIN ILI TOKOM VAŽENJA UGOVORA; ŠTETE, NEPAŽNJE ILI DRUGIH OBLIKA ODGOVORNOSTI, KOJI SU NASTALI ZBOG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SOFTVERA, ČAK I AKO SE DOBAVLJAČU ILI NJEGOVIM DOBAVLJAČIMA LICENCI I PODRUŽNICAMA SAOPŠTAVA POSTOJANJE MOGUĆNOSTI TAKVOG OŠTEĆENJA. POŠTO NEKE ZEMLJE I ZAKONI NE DOZVOLJAVAJU IZUZIMANJE ODGOVORNOSTI, ALI MOGU DA DOZVOLE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, U TOM SLUČAJU ODGOVORNOST DOBAVLJAČA, NJEGOVIH ZAPOSLENIH I DOBAVLJAČA LICENCI ILI PODRUŽNICA BIĆE OGRANIČENO NA SUMU KOJOM STE PLATILI LICENCU.

14. Ništa navedeno u Ugovoru neće oštetiti zakonska prava bilo koje strane koja predstavlja potrošača ako nisu u saglasnosti sa njima.

15. Tehnička podrška. Preduzeće ESET ili lica treće strane koje je ovlastio ESET pružiće tehničku podršku po svojoj volji, bez garancije ili deklaracija. Krajnji korisnik će morati da napravi kopiju svih postojećih podataka, softvera i programa pre pružanja usluge tehničke podrške. Preduzeće ESET i/ili lica treće strane koje je ESET ovlastio ne prihvataju odgovornost za štetu ili gubitak podataka, vlasništva, softvera, hardvera ili gubitak profita zbog pružanja usluga tehničke podrške. Preduzeće ESET i/ili lica treće strane koje je ESET ovlastio zadržavaju pravo da odluče da je rešavanje problema van mogućnosti tehničke podrške. Preduzeće ESET zadržava pravo da odbije, suspenduje ili prekine pružanje usluga tehničke podrške po svojoj volji. Informacije o Licenci, Informacije i drugi podaci u skladu sa Politikom privatnosti će možda biti neophodni za svrhe pružanja tehničke podrške.

16. Prenos licence. Softver se može preneti sa jednog računarskog sistema na drugi, osim ako to nije u skladu sa odredbama Ugovora. Ako je to u skladu sa odredbama Ugovora, Krajnji korisnik će samo imati pravo trajno da prenese Licencu i sva odobrena prava iz Ugovora na drugog Krajnjeg korisnika uz saglasnost Dobavljača, pod uslovom da (i) prvobitni Krajnji korisnik ne zadržava kopiju Softvera, (ii) da je prenos prava direktan tj. da se prenose sa prvobitnog Krajnjeg korisnika na novog Krajnjeg korisnika, (iii) novi Krajnji korisnik preuzima sva prava i obaveze koje je imao prvobitni Krajnji korisnik u skladu sa ovim Ugovorom, (iv) prvobitni Krajnji korisnik mora da obezbedi novom Krajnjem korisniku dokumentaciju koja mu omogućava potvrdu originalnosti Softvera, kako je određeno članom 17.

17. Potvrda originalnosti Softvera. Krajnji korisnik dokazuje da ima pravo da koristi Softver na jedan od sledećih načina: (i) pomoću certifikata o licenci koji izdaje Dobavljač ili treće lice ovlašćeno od strane Dobavljača; (ii) pomoću pisanog ugovora o licenci, ako je takav ugovor zaključen; (iii) putem prosleđivanja e-poruke koju je poslao Dobavljač i koja sadrži detalje o licenci (korisničko ime i lozinka). Informacije o Licenci i podaci kojima se identifikuje Krajnji korisnik u skladu sa Politikom privatnosti možda će biti neophodni za svrhe potvrde verodostojnosti Softvera.

18. Licence za državne organe i Vladu SAD. Softver za državne organe, uključujući Vladu SAD, biće obezbeđen sa pravima licence i ograničenjima opisanim u ovom Ugovoru.

19. Usklađenost sa kontrolom trgovine.

a) Nećete vršiti izvoz, ponovni izvoz, prenos ili na bilo koji drugi način stavljati Softver na raspolaganje bilo kojoj osobi, direktno ili indirektno, niti na bilo koji način koristiti ili učestvovati u radnjama koje mogu dovesti do toga da kompanija ESET ili njene holding kompanije, podružnice i podružnice njenih holding kompanija, kao i pravna lica koja su pod kontrolom njenih holding kompanija (u daljem tekstu „Saradnici“) krše ili budu izloženi negativnim posledicama na osnovu Zakona o kontroli trgovine, uključujući

i. bilo koji zakon koji kontroliše, ograničava ili nameće zahteve za licenciranje izvoza, ponovnog izvoza ili prenosa robe, softvera, tehnologije ili usluga koje je izdala ili usvojila bila koja vlada, država ili regulatorni organ Sjedinjenih Američkih Država, Singapura, Ujedinjenog Kraljevstva, Evropske unije ili jedne od njenih Država članica ili država u kojoj se obaveze iz Ugovora trebaju ispuniti ili u kojima je kompanija ESET ili neko od njenih Saradnika registrovan ili posluje (u daljem tekstu „Zakoni o kontroli izvoza“) i

ii. bilo kakvu ekonomsku, finansijsku, trgovinsku ili drugu sankciju, ograničenje, embargo, zabranu uvoza ili izvoza, zabranu prenosa sredstava ili imovine ili pružanje usluga ili ekvivalentne mere od strane bilo koje vlade, države ili regulatornog organa Sjedinjenih Američkih Država, Singapura, Ujedinjenog Kraljevstva, Evropske unije ili jedne od njenih Država članica ili država u kojoj se obaveze iz Ugovora trebaju ispuniti ili u kojima je kompanija ESET ili neko od njenih Saradnika registrovan ili posluje (u daljem tekstu „Zakoni o sankcijama“).

b) ESET ima pravo da momentalno obustavi ili ukine svoje obaveze pod ovim Uslovima u slučaju da:

i. ESET utvrdi, prema svom razumnom mišljenju, da je Korisnik prekršio ili je verovatno da će prekršiti odredbu Člana 19.a Ugovora ili

ii. Krajnji korisnik i/ili Softver podležu Zakonima o kontroli trgovine i, kao rezultat, ESET utvrđuje, prema svom razumnom mišljenju, da nastavljanje sa izvršavanjem obaveza prema Ugovoru može dovesti do toga da kompanija ESET ili njeni Saradnici prekrše ili da budu izloženi negativnim posledicama na osnovu Zakona o kontroli trgovine.

c) Ništa navedeno u Ugovoru nije namenjeno, i ništa se ne sme tumačiti tako, da podstiče ili zahteva od bilo koje strane da deluje ili da se suzdrži od delovanja (ili da pristane, postupa ili se suzdrži od delovanja) na način koji je nedosledan, kažnjiv ili je zabranjen prema važećim Zakonima o kontroli trgovine.

20. Obaveštenja. Sva obaveštenja, kao i vraćeni Softver i Dokumentacija moraju se dostaviti na adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

21. Važeći zakon. Ovaj Ugovor se pridržava zakona Slovačke Republike i sastavljen je u skladu sa njim. Krajnji korisnik i Dobavljač prihvataju da neće primenjivati principe neusaglašene sa zakonom i Konvencijom Ujedinjenih nacija o Ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Izričito ste saglasni sa tim da je za bilo kakve tužbe ili sporove povezane sa ovim Ugovorom ili Dobavljačem, kao i sporove i tužbe u vezi sa korišćenjem Softvera nadležan Okružni sud Bratislava I i u skladu sa tim ste saglasni sa tim da je navedeni sud nadležan.

22. Opšte odredbe. Ako je bilo koja odredba ovog Ugovora ništavna ili neizvršiva, to neće uticati na valjanost preostalih odredbi Ugovora, koje će ostati valjane i izvršive u skladu sa ovde navedenim uslovima. U slučaju odstupanja između jezičkih verzija ovog Ugovora, verzija na engleskom jeziku ima prednost. Ovaj Ugovor se može izmeniti samo u pisanom obliku, može ga potpisati samo ovlašćeni predstavnik Dobavljača ili osoba izričito ovlašćena za predstavljanje u vidu advokata.

Ovo je ceo Ugovor između Dobavljača i vas u vezi sa Softverom i on ima veću važnost od svih prethodnih predstavljanja, diskusija, obaveza, izveštaja ili reklama u vezi sa Softverom.

EULA ID: HOM-EHSW-20-01

DOPUNA BR.1 UGOVORA O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM ZA ESET SECURE DATA

1. Definicije. U ovom Dodatku 1 sledeće reči imaju odgovarajuća značenja:

a) „Informacije“ sve informacije ili podaci koji su šifrovani ili dešifrovani pomoću softvera;

b) „Proizvodi“ softver i dokumentacija za ESET Secure Data;

c) „ESET Secure Data“ softveri koji se koriste za šifrovanje i dešifrovanje elektronskih podataka;

Sve izjave u množini se odnose i na jedninu, a sve izjave u muškom rodu obuhvataju i ženski i srednji rod i obratno. Reči bez određene definicije se koriste u skladu sa definicijama navedenim u Ugovoru.

2. Dodatna izjava Krajnjeg korisnika. Priznajete i prihvatate sledeće:

a) odgovorni ste za zaštitu i održavanje Informacija, kao i za pravljenje njihovih rezervnih kopija;

b) morate da u potpunosti napravite rezervne kopije svih informacija i podataka (uključujući, bez ograničenja, sve kritične informacije i podatke) na računaru pre instaliranja softvera ESET Secure Data;

c) Morate da na bezbedan način beležite sve lozinke ili druge informacije koje se koriste za podešavanje i korišćenje softvera ESET Secure Data; takođe ste dužni da napravite rezervne kopije svih ključeva za šifrovanje, licencnih kodova, datoteka sa ključevima i drugih generisanih podataka na zasebnom medijumu za skladištenje;

d) Odgovorni ste za korišćenje ovih Proizvoda. Dobavljač ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne gubitke, tužbe ili štete koji nastanu kao posledica neovlašćenog ili pogrešnog šifrovanja ili dešifrovanja Informacija ili drugih podataka gde god i kako god da se te Informacije ili drugi podaci čuvaju;

e) Mada je Dobavljač preduzeo sve razumne mere da osigura integritet i bezbednost softvera ESET Secure Dataa, ovi Proizvodi (ili neki od njih) ne smeju da se koriste u bilo kojoj oblasti koja zahteva neprobojan nivo bezbednosti ili koja je potencijalno opasna uključujući, ali se ne ograničavajući na nuklearna postrojenja, sisteme za navigaciju, kontrolu ili komunikaciju u letelicama, sisteme za oružje ili odbranu i sisteme za održavanje životnih funkcija ili praćenje vitalnih znakova;

f) Krajnji korisnik je dužan da obezbedi da nivo zaštite i šifrovanja koji ovi proizvodi pružaju odgovara Vašim zahtevima;

g) Odgovorni ste za svoje korišćenje ovih Proizvoda ili nekog od njih, uključujući, ali se ne ograničavajući na to da takva upotreba bude usklađena sa svim važećim zakonima i propisima Republike Slovačke ili druge zemlje, regiona ili države u kojoj se Proizvod koristi. Morate da se uverite pre upotrebe ovih Proizvoda da njihova upotreba nije u suprotnosti sa nekim embargom Vlade (Republike Slovačke ili te druge zemlje);

h) ESET Secure Data može povremeno da stupi u kontakt sa serverima Dobavljača kako bi potražio informacije o licenci, dostupne zakrpe, servisne pakete i druga ažuriranja koja bi mogla da poboljšaju, očuvaju, izmene ili unaprede rad softvera ESET Secure DatESET Secure Data i može da šalje opšte sistemske informacije povezane sa svojim funkcionisanjem, u skladu sa Politikom privatnosti.

i) Dobavljač ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne gubitke, štete, troškove ili tužbe nastale usled krađe, zloupotrebe, oštećivanja ili uništavanja lozinki, informacija o podešavanju, ključeva za šifrovanje, aktivacionih kodova za licence i drugih podataka generisanih ili sačuvanih tokom korišćenja softvera.

Dodatak 1 je primenjiv isključivo za Krajnje korisnike programa ESET Smart Security Premium.

DOPUNA BR.2 UGOVORA O LICENCIRANJU SA KRAJNJIM KORISNIKOM ZA SOFTVER PASSWORD MANAGER

1. Dodatna izjava Krajnjeg korisnika. Priznajete i prihvatate da ne smete:

a) koristite softver Password Manager u bilo kojoj primeni koja je kritična za postizanje cilja i u kojoj se dovode u pitanje ljudski životi ili imovina. Razumete da softver Password Manager nije napravljen za te svrhe i da bi njegovo nefunkcionisanje u takvim slučajevima moglo da dovede do smrti, povreda ili znatne štete na imovini ili narušavanja životne okoline, za koje Dobavljač nije odgovoran.

SOFTVER PASSWORD MANAGER NIJE OSMIŠLJEN, PREDVIĐEN NITI LICENCIRAN ZA UPOTREBU U OPASNIM OKRUŽENJIMA KOJA ZAHTEVAJU KONTROLE BEZ RIZIKA OD GREŠKE UKLJUČUJUĆI, ALI SE NE OGRANIČAVAJUĆI NA DIZAJNIRANJE, IZGRADNJU, ODRŽAVANJE ILI VOĐENJE NUKLEARNIH POSTROJENJA, SISTEME ZA NAVIGACIJU ILI KOMUNIKACIJU U LETELICAMA, KONTROLU VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA I SISTEME ZA ODRŽAVANJE ŽIVOTNIH FUNKCIJA ILI SISTEME NAORUŽANJA. DOBAVLJAČ SE IZRIČITO ODRIČE SVAKE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE ZA PODOBNOST ZA TAKVE NAMENE.

b) koristite softver Password Manager na način koji nije u skladu sa ovim ugovorom ili sa zakonima Republike Slovačke ili vaše pravne nadležnosti. Tačnije, ne smete da koristite softver Password Manager za obavljanje ili promovisanje nelegalnih aktivnosti, što obuhvata otpremanje podataka ili štetnih sadržaja odnosno sadržaja koji mogu da se upotrebe za nezakonite aktivnosti ili na neki način krše zakon ili prava trećih strana (uključujući pravo intelektualne svojine), uključujući, ali se ne ograničavajući na eventualne pokušaje da se ostvari pristup nalozima u Skladištu (za potrebe ovog Dodatka 2 „Skladište“ se odnosi na prostor za skladištenje podataka kojim upravljaju Dobavljač ili treća strana koja nije Dobavljač i korisnik u svrhe omogućavanja sinhronizacije i pravljenja rezervnih kopija korisničkih podataka) ili bilo kojim nalozima i podacima drugih korisnika softvera Password Manager i Skladišta. Ako prekršite neku od ovih odredbi, Dobavljač ima pravo da odmah raskine ovaj ugovor i da na vas prenese troškove eventualnog neophodnog pravnog leka, kao i da preduzme sve neophodne mere kako bi sprečio da nastavite da koristite softver Password Manager, bez mogućnosti refundiranja.

2. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. SOFTVER PASSWORD MANAGER SE DAJE NA KORIŠĆENJE „U ZATEČENOM STANJU“. NE POSTOJE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. OVAJ SOFTVER KORISTITE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST. PROIZVOĐAČ NIJE ODGOVORAN ZA GUBITAK PODATAKA, ŠTETE, OGRANIČENJA U DOSTUPNOSTI USLUGE UKLJUČUJUĆI SVE PODATKE KOJE SOFTVER PASSWORD MANAGER POŠALJE SPOLJNOM SKLADIŠTU U SVRHE SINHRONIZACIJE PODATAKA I PRAVLJENJA REZERVNIH KOPIJA. ŠIFROVANJE PODATAKA POMOĆU SOFTVERA PASSWORD MANAGER NE PODRAZUMEVA NIKAKVU ODGOVOROST DOBAVLJAČA PO PITANJU BEZBEDNOSTI TIH PODATAKA. IZRIČITO PRIHVATATE DA PODACI KOJI SE NABAVLJAJU, KORISTE, ŠIFRUJU, SKLADIŠTE, SINHRONIZUJU I ŠALJU POMOĆU SOFTVERA PASSWORD MANAGER TAKOĐE MOGU DA SE SKLADIŠTE NA SERVERIMA TREĆIH STRANA (VAŽI SAMO ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA PASSWORD MANAGER U KOJEM SU AKTIVIRANE USLUGE SINHRONIZACIJE I PRAVLJENJA REZERVNIH KOPIJA). AKO DOBAVLJAČ PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU IZABERE DA KORISTI TAKVO SKLADIŠTE, VEB-LOKACIJU, VEB-PORTAL, SERVER ILI USLUGU TREĆE STRANE, DOBAVLJAČ NIJE ODGOVORAN ZA KVALITET, BEZBEDNOST ILI DOSTUPNOST TAKVE USLUGE TREĆE STRANE I NI U KOM SLUČAJU DOBAVLJAČ NIJE ODGOVORAN PRED VAMA ZA KRŠENJE UGOVORNIH ILI PRAVNIH OBAVEZA KOJE POČINI TA TREĆA STRANA, NITI ZA ŠTETE, GUBITKE PROFITA, FINANSIJSKE ILI NEFINANSIJSKE ŠTETE ILI BILO KOJU DRUGU VRSTU GUBITKA TOKOM KORIŠĆENJA OVOG SOFTVERA. DOBAVLJAČ NE SNOSI ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ PODATAKA KOJI SE NABAVLJAJU, KORISTE, ŠIFRUJU, SKLADIŠTE, SINHRONIZUJU ILI ŠALJU POMOĆU SOFTVERA PASSWORD MANAGER ILI NALAZE U SKLADIŠTU. PRIZNAJETE DA DOBAVLJAČ NEMA PRISTUP SADRŽAJU USKLADIŠTENIH PODATAKA I NE MOŽE DA GA NADGLEDA NITI DA UKLONI ZAKONSKI ŠTETAN SADRŽAJ.

Dobavljač ima vlasništvo nad svim poboljšanjima, nadogradnjama i popravkama vezanim za softver Password MANAGER („Poboljšanja“) čak i u slučaju da su ta poboljšanja napravljena na osnovu povratnih informacija, ideja ili predloga koje ste vi poslali u bilo kom obliku. Nećete imati pravo ni na kakvu kompenzaciju, uključujući i sve autorske honorare vezane za takva Poboljšanja.

PRAVNA LICA I DAVAOCI LICENCE DOBAVLJAČA NEĆE PRED VAMA BITI ODGOVORNI ZA TUŽBE I OBAVEZE BILO KOJE VRSTE KOJE PROISTIČU IZ UPOTREBE SOFTVERA PASSWORD MANAGER, BILO DA STE TU UPOTREBU OBAVLJALI VI ILI TREĆA STRANA, IZ KORIŠĆENJA ILI NEKORIŠĆENJA NEKE BROKERSKE FIRME ILI DILERA ILI IZ PRODAJE ILI KUPOVINE BILO KAKVE HARTIJE OD VREDNOSTI, ODNOSNO ZA TUŽBE I OBAVEZE KOJE SU NA BILO KOJI NAČIN VEZANE ZA OVE RADNJE, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SE TE TUŽBE I OBAVEZE ZASNIVAJU NA NEKOJ ZAKONSKOJ ILI PRAVIČNOJ TEORIJI.

PRAVNA LICA I DAVAOCI LICENCE DOBAVLJAČA NISU VAM ODGOVORNI ZA EVENTUALNE DIREKTNE, SLUČAJNE, POSEBNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE KOJE PROISTIČU IZ SOFTVERA NEZAVISNIH PROIZVOĐAČA, BILO KOJIH PODATAKA KOJIMA JE PRISTUPLJENO POMOĆU SOFTVERA PASSWORD MANAGER, VAŠEG KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI DA KORISTITE SOFTVER PASSWORD MANAGER ILI DA MU PRISTUPATE, ODNOSNO BILO KOJIH PODATAKA OBEZBEĐENIH PUTEM SOFTVERA PASSWORD MANAGER, ODNOSNO ZA TAKVE ŠTETE KOJE SU VEZANE ZA NAVEDENE STAVKE, BILO DA SE TE TUŽBE ZA OBEŠTEĆENJE REALIZUJU PREMA NEKOJ ZAKONSKOJ LI PRAVIČNOJ TEORIJI. ŠTETE ISKLJUČENE OVOM KLAUZULOM OBUHVATAJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA ŠTETE USLED GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, LIČNE POVREDE I OŠTEĆENJA IMOVINE, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK POSLOVNIH ILI LIČNIH INFORMACIJA. NEKE PRAVNE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČAVANJE SLUČAJNIH ILI POSLEDIČNIH ŠTETA, PA SE OVO OGRANIČENJE MOŽDA NEĆE ODNOSITI NA VAS. U TAKVIM SLUČAJEVIMA ĆE STEPEN ODGOVORNOSTI DOBAVLJAČA ODGOVARATI VAŽEĆEM ZAKONSKOM MINIMUMU.

INFORMACIJE OBEZBEĐENE PUTEM SOFTVERA PASSWORD MANAGER, UKLJUČUJUĆI PONUDE NA BERZI, ANALIZE, INFORMACIJE O TRŽIŠTU, VESTI I FINANSIJSKE PODATKE MOGU DA BUDU ZASTARELE, NETAČNE ILI DA SADRŽE GREŠKE ILI PROPUSTE, PA PRAVNA LICA I DAVAOCI LICENCE DOBAVLJAČA NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NJIH. DOBAVLJAČ MOŽE DA PROMENI ILI DEAKTIVIRA BILO KOJI ASPEKT ILI FUNKCIJU SOFTVERA PASSWORD MANAGER ILI KORIŠĆENJE NEKE ILI SVIH FUNKCIJA ILI TEHNOLOGIJA U OKVIRU SOFTVERA PASSWORD MANAGER U BILO KOM TRENUTKU, BEZ PRETHODNE NAJAVE.

U SLUČAJU DA ODREDBE OVOG ČLANA IZ NEKOG RAZLOGA POSTANU NEVAŽEĆE ILI AKO SE DOBAVLJAČ SMATRA ODGOVORNIM ZA GUBITKE, ŠTETE ITD. PREMA VAŽEĆEM ZAKONU, UGOVORNE STRANE SU SAGLASNE DA ĆE OBAVEZA DOBAVLJAČA PREMA VAMA BITI OGRANIČENA NA UKUPAN IZNOS NAKNADA ZA LICENCIRANJE KOJI STE PLATILI.

PRISTAJETE NA TO DA ŠTITITE, BRANITE I OBEZBEDITE DOBAVLJAČA I NJEGOVE ZAPOSLENE, PODRUŽNICE, SARADNIKE, PARTNERE ZA REBRENDIRANJE I DRUGE PARTNERE OD BILO KAKVIH POTRAŽIVANJA, OBAVEZA, ŠTETA, GUBITAKA, TROŠKOVA I NAKNADA TREĆIH STRANA (UKLJUČUJUĆI VLASNIKE UREĐAJA ILI STRANE ČIJA PRAVA SU NARUŠENA PODACIMA KOJI SU UPOTREBLJENI U SOFTVERU PASSWORD MANAGER ILI U SKLADIŠTU) KOJE SU TE STRANE MOŽDA PODNELE USLED VAŠEG KORIŠĆENJA SOFTVERA PASSWORD MANAGER.

3. Podaci u softveru Password Manager. Osim ako vi niste izričito izabrali drugačije, svi podaci koje unesete ili sačuvate u bazi podataka softvera Password Manager čuvaju se u šifrovanom obliku na vašem računaru ili drugom uređaju za skladištenje koji vi odredite. Razumete da će u slučaju da se baza podataka softvera Password Manager ili druge datoteke izbrišu li oštete, svi podaci sadržani u njima biti nepovratno izgubljeni, te razumete i prihvatate rizik od takvog gubitka. Činjenica da se vaši lični podaci čuvaju na računaru u šifrovanom obliku ne znači da neko ko otkrije glavnu lozinku ili ostvari pristup korisnikovom aktivacionom uređaju za otvaranje baze podataka ne može da ukrade ili zloupotrebi te informacije. Vi ste dužni da održavate bezbednost svih načina pristupa.

4. Prenos ličnih podataka dobavljaču ili Skladištu. Ako tako izaberete i isključivo u svrhe obezbeđivanja blagovremene sinhronizacije i pravljenja rezervnih kopija, softver Password Manager prenosi ili šalje lične podatke iz baze softvera Password Manager - tačnije, lozinke, informacije za prijavljivanje, naloge i identitete - preko interneta u Skladište. Podaci se prenose isključivo u šifrovanom obliku. Da bi se softver Password Manager koristio za popunjavanje obrazaca na mreži lozinkama, podacima za prijavljivanje i drugim podacima, možda će biti potrebno da se te informacije pošalju preko interneta veb-lokaciji koju vi odredite. Ovakav prenos podataka ne potiče od softvera Password Manager, pa stoga Dobavljač ne snosi odgovornost za bezbednost takvih interakcija sa veb-lokacijama koje podržavaju razni dobavljači. Sve transakcije preko interneta, bilo da se obavljaju uz korišćenje softvera Password Manager ili ne, obavljate prema sopstvenom nahođenju i na sopstvenu odgovornost, te ćete samo vi biti odgovorni za eventualne štete nanete računarskom sistemu ili gubitke podataka do kojih dođe usled preuzimanja i/ili korišćenja takvih materijala ili usluga. Da biste sveli rizik od gubitka vrednih podataka na minimum, Dobavljač vam preporučuje da povremeno pravite rezervne kopije baza podataka i drugih osetljivih datoteka na spoljašnjim disk jedinicama. Dobavljač nije u mogućnosti da vam pomogne u vezi sa vraćanjem izgubljenih ili oštećenih podataka. Ako Dobavljač pruža usluge pravljenja rezervnih kopija za datoteke u bazi podataka korisnika za slučaj gubitka ili brisanja podataka na računarima korisnika, takva usluga pravljenja rezervnih kopija nema garancije i ne podrazumeva bilo kakvu odgovornost Dobavljača prema vama.

Ako koristite softver Password Manager, prihvatate da ovaj softver može povremeno da stupi u kontakt sa serverima Dobavljača kako bi potražio informacije o licenci, dostupne zakrpe, servisne pakete i druga ažuriranja koja bi mogla da poboljšaju, očuvaju, izmene ili unaprede rad softvera Password Manager. Ovaj softver može da šalje opšte sistemske informacije povezane sa funkcionisanjem softvera Password Manager, u skladu sa Politikom privatnosti.

5. Informacije i uputstva za deinstaliranje. Sve informacije iz baze podataka koje želite da sačuvate morate da izvezete pre deinstaliranja softvera Password Manager.

Dodatak 2 je primenjiv isključivo za Krajnje korisnike programa ESET Smart Security Premium.